Elektronisch stemmen op een AV: wettelijk of niet?

Word je eigen syndicus

341 keren bekekenAlgemene Vergadering

Bepaalde syndici maken gebruik van systemen van elektronisch stemmen op de AV. De leveranciers van deze systemen beweren uiteraard dat dit 100% wettelijk is, maar ik heb daar toch vragen bij. Er kan, volgens mij niet gecontroleerd worden of de stemresultaten die op het pv van de AV worden genoteerd wel degelijk 100% dezelfde zijn als de effectief uitgebrachte stemmen.

Zo was het resultaat van een bepaalde stemronde voor ons positief op het PV, terwijl wij dit in geen honderd jaar ooit zouden stemmen. Idem voor andere eigenaars.

Het feit dat dit niet gecontroleerd kan worden lijkt mij een probleem. Elke eigenaar heeft namelijk het recht, wanneer hij/zij niet “ja” heeft gestemd, om in beroep te gaan tegen een beslissing van de AV.  Wanneer de gepubliceerde stemresultaten anders zijn dan bedoeld door de eigenaar, wordt hem/haar dit recht ontnomen.

lebragard Vraag beantwoord juni 12, 2024

Dank voor uw antwoord.
De vraag ging over een fysieke vergadering. Eigenaars moeten op een van de knoppen van een bakje duwen. De secretaris van de AV (syndicus) registreert de resultaten en noteert ze in de notulen.
Er is echter betwisting over de juistheid van de resultaten zoals vermeld in de notulen.
Een eigenaar kan niet bewijzen dat hij/zij anders gestemd heeft en wordt dus ook het recht ontnomen om in beroep te gaan tegen een beslissing waar hij/zij tegen is.
Volgens mij kan dit niet wettelijk zijn.

lees de link :

https://forumadvocaten.be/2023/12/08/de-digitale-algemene-vergadering-binnen-de-vme-aan-welke-voorwaarden-dient-voldaan-te-zijn/

mijn zienswijze/mening :

  • e-voting kan makkelijk zijn zeker bij tweede verblijvers en hoort bij deze tijd vd technische (r)evolutie… ect…maar wat met de oudere mede eigenaars zijn deze allen mee … en/of de mindere techneut..
  • de AV kan beslissen dat er enkel fysiek kan vergaderd worden , ook kan men best voorzien dat dit gebeurd vanaf X uur. Geef de reden(en) aan waarom men dit beslist en neem deze bepaling op in het RIO. De syndicus moet dan deze AV beslissing respecteren !!
  • in elk geval , vraag na elk agendapunt , een lezing , wat de secretaris heeft genotuleerd , zodat elkeen onmiddellijk eventueel een correctie kan aangeven , wacht niet tot het einde van de vergadering…
  • registreer (geluidsopname) altijd een digitale algemene vergadering (opname van deze AV geldt tevens als bewijs.)
  • onthoudingen , neen stemmers en afwezigen kunnen in beroep gaan mbt. de AV beslissingen , zij die akkoord gaan niet . (behoudens bedrog)
lebragard Vraag beantwoord juni 4, 2024

Dank voor uw antwoord.
De vraag ging over een fysieke vergadering. Eigenaars moeten op een van de knoppen van een bakje duwen. De secretaris van de AV (syndicus) registreert de resultaten en noteert ze in de notulen.
Er is echter betwisting over de juistheid van de resultaten zoals vermeld in de notulen.
Een eigenaar kan niet bewijzen dat hij/zij anders gestemd heeft en wordt dus ook het recht ontnomen om in beroep te gaan tegen een beslissing waar hij/zij tegen is.
Volgens mij kan dit niet wettelijk zijn.

Hoe er gestemd wordt , schriftelijk , handopsteken , verbaal op een knoppenbakje….maakt niet veel uit = keuze vrijheid.

De ondertekende notulen van de AV is het rechtsgeldig bewijs , hoe er gestemd is , de naam van de tegen stemmers en onthoudingen moet wettelijk vermeld staan in de notulen van die AV. (geldt als bewijs hoe men gestemd heeft)

Vandaar het belang om :

  • in elk geval , vraag na elk agendapunt/stemming , een lezing , wat de secretaris heeft genotuleerd , zodat elkeen onmiddellijk eventueel een correctie kan aangeven , wacht niet tot het einde van de vergadering…

wet mede eigendom , verplicht en dwingend te volgen bepaalt :

Art. 3.87. Algemene vergadering: organisatie (577-6)

§10. De syndicus stelt de notulen van de beslissingen op die worden genomen door de algemene vergadering met vermelding van de behaalde meerderheden en de naam van de mede-eigenaars die tegen hebben gestemd of zich hebben onthouden.
Deze notulen worden aan het einde van de zitting en na lezing ondertekend door de voorzitter van de algemene vergadering, door de bij de opening van de zitting aangewezen secretaris en door alle op dat ogenblik nog aanwezige mede-eigenaars of hun lasthebbers.

 

Het correct opstellen van de notulen is niet louter een belangrijke bijkomstigheid maar een cruciale voorwaarde voor de regelmatigheid van de door de algemene vergadering genomen beslissingen. Wanneer de notulen manifeste vormfouten bevatten of niet voldoen aan de vereisten zoals vooropgesteld door de wet op de mede-eigendom, dan zal de vrederechter enkel en alleen op basis hiervan de nietigheid van de beslissingen kunnen/moeten uitspreken. Dat bevestigde de vrederechter in Gent nogmaals in maart 2018.

wet mede eigendom : link

https://www.biv.be/media/1461/download?inline

lebragard Vraag beantwoord juni 12, 2024

vervolg :

u stelt het volgende :

.Een eigenaar kan niet bewijzen dat hij/zij anders gestemd heeft en wordt dus ook het recht ontnomen om in beroep te gaan tegen een beslissing waar hij/zij tegen is.

notulen ook wel proces verbaal genoemd = het bewijs .

Volgens mij kan dit niet wettelijk zijn.

volgens u ….blijkbaar ben u niet genoeg op de hoogte van de wet mede eigendom………

Een antwoord van een vrederechter , welk elke mede-eigenaar niet graag hoort

“Een algemene vergadering betreft een soeverein orgaan. Zij wordt aangestuurd door mede-eigenaars die met kennis van zaken betrokken worden in het beslissingsproces. Zij horen zich vooraf duidelijk en voldoende te informeren over de ernst en de toedracht van gedane voorstellen en beslissingen. Zij kunnen zich bijtijds laten adviseren door een deskundige van hun keuze dan wel zich informeren bij een proffessionele syndicus die als specialist inzake het beheer van mede-eigendommen aandient.

”Niemand kan een rechtmatig belang of rechten vorderen voortvloeiende uit zijn eigen onachtzaamheid of onbetamelijkheid (nemo auditur turpitudinem allegans; ex turpi causa acto non oritur).

maw. elke mede eigenaar zou enige notie en kennis moeten hebben van/over de wet mede eigendom !!

tip : bestel gratis x exemplaren gids mede eigendom welk u een algemeen beeld geeft wat uw rechten zijn en wat het betekent MEDE-eigendom.

praktische gids mede eigendom : link

https://kbs-frb.be/nl/praktische-gids-voor-mede-eigenaars-editie-2022

zeepanne Posted new comment juni 12, 2024

Helaas ben ik wel op de hoogte van de artikels uit het BW.

Ik vrees echter misbruik wanneer er geen fysieke controlemogelijkheid is. In onze VME is er een lange historiek van misbruik en overtreden va

Vorige zondag bij de verkiezingen dienden de strookjes met QR code net om een controle op elk moment mogelijk te maken.

Dit is er niet op de AV. En de resultaten zijn niet zoals er gestemd werd.

Dit zal misschien dan voor een andere rechtbank moeten voorgelegd worden.

Helaas ben ik wel op de hoogte van de artikels uit het BW.

goed zo , maar doet u wel een juiste lezing van de wet ….want u vreest misbruik wanneer er geen controlemogelijkheid is………

Ik vrees echter misbruik wanneer er geen fysieke controlemogelijkheid is. In onze VME is er een lange historiek van misbruik en overtreden 

Controlemogelijkheid heeft elke mede – eigenaar (cfr. art. 3.89§5 9°) nml. het inzagerecht van ALLE documenten mbt. de VME …notulen , verslagen , boekhouding ect….en vooral tijdens de AV , controle juistheid notulen.

Vorige zondag bij de verkiezingen dienden de strookjes met QR code net om een controle op elk moment mogelijk te maken.

Syndicus heeft bij wijze van spreken de QR codes ….(cfr. art.3.89)

Dit is er niet op de AV.

Tijdens de AV en bij het sluiten van de vergadering vormt enkel en alleen de ondertekende notulen een rechtsgeldig/bewijs.

En de resultaten zijn niet zoals er gestemd werd. Dit zal misschien dan voor een andere rechtbank moeten voorgelegd worden.

De wet (zoals u weet) is in deze zeer duidelijk , binnen de 4 maand  na de AV MOET (en niet mss) men beroep doen op art.3.92 §3 . indien men verzaakt aan dit recht zal elke vordering nadien onontvankelijk zijn !

t.i.t : de 4 maand = het gaat om een vervaltermijn die voorzien wordt op straffe van nietigheid , de AV beslissingen gelden immers als afsplitsbare rechtshandelingen, zijn afzonderlijk aanvechtbaar met specifieke nietigheidsgronden !!

Foute stemresultaten zo genotuleerd zijn wat ze zijn en eenmaal de notulen  ondertekend , zijn deze onherroepelijk tegenstelbaar rechtsgeldig en uitvoerbaar enkel de rechtelijke macht (art.3.92§3) of een nieuwe AV beslissing kan deze wijzigen/veranderen .

lebragard Vraag beantwoord juni 12, 2024
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This