Kan een syndicus na zijn ontslag met ingang datum eerstvolgende AV nog agendapunten behandelen ?

Word je eigen syndicus

1.60K keren bekekenAlgemene Vergaderingontslag syndicus

Beste,

De syndicus heeft een 4-tal maanden terug zijn schriftelijk ontslag gegeven waarbij hij uitdrukkelijk aangaf dat zijn mandaat zal eindigen op de datum van de eerstvolgende AV na 30 juni 2021 (cf. art. 54 en art. 56 wet van 20 december 2020).  De syndicus deelde geen overgangsbepaling mee vanaf de datum van de AV.

De datum van de jaarlijkse AV die normaliter in maart doorgaat, werd aldus uitgesteld tot na de zomer door de Corona maatregelen.

Thans heeft de syndicus bericht dat er voor de jaarlijkse AV in de komende weken een uitnodiging met de dagorde voor een 20-tal te behandelen agendapunten zal verstuurd worden.

De ontslagnemende syndicus kan m.i. vanaf de datum van zijn ontslag (datum AV) geen rechtshandelingen meer verrichten in naam en voor rekening van de VME en bijgevolg de agendapunten niet meer behandelen aangezien hij de beslissingen van de algemene vergadering dient uit te voeren (art. 577-8, §4, 3° B.W.) en reeds ontslag heeft genomen met ingang datum AV zonder overgangsbepaling.

Mijn inziens kan de dagorde in casu slechts één agendapunt bevatten, m.n. ‘ontslag van de huidige syndicus en benoeming van een nieuwe syndicus’.

Na het volbrengen van deze eenvoudige procedure zal de nieuwe syndicus na ontvangst van alle documenten zijn taak opnemen en m.i. daarna een (bijzondere) algemene vergadering bijeenroepen zodoende o.a. de agendapunten die voorzien waren op dagorde AV te kunnen behandelen.

dilbecchaa Vraag beantwoord juli 20, 2021

“Mijn inziens kan de dagorde in casu slechts één agendapunt bevatten, m.n. ‘ontslag van de huidige syndicus en benoeming van een nieuwe syndicus’.”

 

Het wordt echt met woorden spelen, wat wij eigenlijk niet graag doen.

De syndicus heeft volheid van bevoegdheden tot het ogenblik van zijn ontslag.

Daarom raden wij af een syndicus ontslag te geven tijdens de vergadering: hij kan dan zelfs geen rechtsgeldige notulen van de lopende vergadering meer opmaken.

dilbecchaa Vraag beantwoord juli 17, 2021

Ontslag syndicus :

B.W. Art. 577-8 § 6

B.W. Art. 577-8 § 1

B.W. Art. 577-6 § 4

B.W. Art. 577-6 § 5

B.W. Art. 577-6 § 2

http://blog.smartsyndic.be/syndicus-kiezen/?utm_source=blog&utm_medium=banner&utm_campaign=syndicus-kiezen

(B)AV met als enig agendapunt : Ontslag syndicus.

Kort door de bocht en gevaarlijk:

B.W. Art. 577-8 § 6

U zou dus op in de loop van de vergadering zonder syndicus zijn.

Gevolgen:

  • de ex-syndicus kan geen geldige notulen opstellen
  • zijn handtekeningsbevoegdheid vervalt
  • de rekeningen van de VME horen door de bank geblokkeerd te worden ook domiciliëringen en permanente opdrachten

 

Geef de syndicus de mogelijkheid om nog de notulen op te maken en te laten onderteken.

Zonder syndicus (na 01-01-2019) :

B.W. Art. 577-6 § 2 (laatste alinea)(wetgeving versie 2018)

Daarnaast ook:

B.W. Art. 577-6 § 10

Een meer voorzichtige werkwijze is:

Voorafgaand overleg onder de ME’s over de keuze van een nieuwe syndicus (en controle syndicuscontract).

B.W. Art. 577-6 § 2

http://blog.smartsyndic.be/qa/hoeveel-offertes-vereist-bij-voordragen-nieuwe-syndicus/

Formulering uitnodiging (B)AV:

In deze bijeenroeping worden de namen van syndici en syndicuskantoren nominatief opgenomen.

 

1) Ontslag van huidige syndicus ingaand op datum van xx/xx/201x

2) Benoeming van een nieuwe syndicus met ingang op datum xx+1/xx201x

3) Aanduiden van Dhr. MM en Mevr. LL tot mandaathouders voor het ondertekenen van het syndicuscontract

4) (Bij syndicus mede-eigenaar ”om niet”) Aanduiden van Dhr./Mevr. Xxx tot mandaathouder om de inschrijving (ondernemingsloket) van het mandaat van de syndicus te laten vermelden bij de gegevens van de VME in de KBO.

Neem in het contract de bepaling op dat, na ondertekening, alle ME’s een kopie ontvangen.

Tips :

Houd rekening met een eventuele opzegperiode in contract uittredende syndicus, vermijd schadevergoeding.

Leg zo mogelijk de wisseldatum op : datum vergadering  + 1 maand (maar voor de afloop van de termijn van de scheidende syndicus).

http://www.elfri.be/algemene-vergadering-appartementseigendom-inzage-stukken-bij-syndicus

Dat het gaat over de verandering van syndicus doet geen afbreuk aan het normale verloop en de normale verplichtingen:

verschillende offertes

inzagerecht stukken (hier syndicuscontracten)

Gewoonlijk is voorzien dat de stukken ter inzage liggen in het kantoor van de scheidende syndicus. Hier is het aangewezen dat de bijeenroeping vermeldt dat de inzage gebeurt bij een neutrale persoon : voorzitter RvME, commissaris, jongste dagvoorzitter, ……

Ook :

http://blog.smartsyndic.be/qa/mandaat-van-de-syndicus/

http://blog.smartsyndic.be/qa/syndicus-2-2/

https://www.eigenaarsbond.be/2018/11/19/syndicus-zonder-vme-of-omgekeerd/

Verder:

Op de einddatum contract syndicus is de bank verplicht de VME-rekeningen te blokkeren tot zij de notulen van de (B)AV benoeming nieuwe syndicus ontvangt.

Soms vraagt de bank ook de syndicusovereenkomst.

Domiciliëringen en permanente opdrachten worden niet meer uitgevoerd. Verwittig de leveranciers.

Ook in deze omstandigheden geldt dat de mede-eigenaars aangetekend moeten bijeengeroepen worden (tenzij u een individuele… (zie wettekst) hebt maar die hebt u normaal niet).

dilbecchaa Vraag beantwoord juli 17, 2021

Beste, met dank voor uw uitvoerig antwoord.

Er is een verschil tussen de VME die de syndicus zal ontslaan op de AV en de syndicus die in casu zelf zijn ontslag gegeven heeft met ingang datum eerstvolgende AV.

Bijgevolg heeft de syndicus geen bevoegdheden meer op datum AV.  Uw advies om voorafgaand met de mede-eigenaars te overleggen over de keuze van een nieuwe syndicus zal voorgesteld worden.  De grijze zone vanaf ontslag syndicus tot aanstelling nieuwe syndicus zou aldus kunnen beperkt worden.

ls Vraag beantwoord juli 17, 2021

“… en de syndicus die in casu zelf zijn ontslag gegeven heeft met ingang datum eerstvolgende AV.”

 

 

Volgens deze redenering heeft o.a. de syndicus zijn handtekeningsbevoegdheid ingeleverd (aan wie?), betaalt hij geen facturen meer, is de boekhouding afgesloten, kan hij geen vergadering meer bijeenroepen.

Stemt dit overeen met realiteit?

Een syndicus “lopende zaken” is een “contradictio in terminis”.

dilbecchaa Vraag beantwoord juli 18, 2021

De jaarlijkse AV moest doorgaan op 3 maart 2021 maar werd uitgesteld door Corona waardoor het contract van de syndicus stilzwijgend werd verdergezet.

Enerzijds heeft de syndicus zijn ontslag gegeven op datum 18 maart 2021 (‘wij wensen ons mandaat als syndicus thans niet opnieuw te verlengen’).  Anderzijds wil de syndicus zijn mandaat nog verlengen tot de datum van de eerstvolgende AV na 30 juni 2021 (‘ons mandaat zal dan ook eindigen op datum van de eerstvolgende vergadering na 30 juni 2021’).  Hij verwijst hiervoor naar art. 54 en art. 56 van de wet van 20 december2020.

Dit is inderdaad thans een syndicus in lopende zaken sedert 18 maart 2021 die nog steeds handtekeningsbevoegdheid heeft, de facturen blijft betalen, de boekhouding bijhoudt …

De syndicus heeft de mede-eigenaars geïnformeerd dat de jaarlijkse AV thans wordt gepland op 2 september 2021 (i.p.v. in maart 2021) en dat hij de uitnodiging en de dagorde in augustus 2021 zal bezorgen.  Het is de bedoeling van de syndicus om alle  agendapunten te behandelen zodat hij kwijting kan bekomen voor zijn beheer, de goedkeuring voor de afrekening, verlenging lopende contracten, … teneinde zich in te dekken.  Dit is misleiding.

De Raad van Mede-Eigendom wentelt zich in onwetendheid en steunt de syndicus.  Er wordt thans met geen woord gerept over de aanstelling van een nieuwe syndicus.

In realiteit zal de syndicus in eigen belang wegkomen met zijn onrechtmatige handelingen.

ls Vraag beantwoord juli 19, 2021
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link