fbpx

Kan een syndicus na zijn ontslag met ingang datum eerstvolgende AV nog agendapunten behandelen ?

Word je eigen syndicus

779 keren bekekenAlgemene Vergaderingontslag syndicus

Beste,

De syndicus heeft een 4-tal maanden terug zijn schriftelijk ontslag gegeven waarbij hij uitdrukkelijk aangaf dat zijn mandaat zal eindigen op de datum van de eerstvolgende AV na 30 juni 2021 (cf. art. 54 en art. 56 wet van 20 december 2020).  De syndicus deelde geen overgangsbepaling mee vanaf de datum van de AV.

De datum van de jaarlijkse AV die normaliter in maart doorgaat, werd aldus uitgesteld tot na de zomer door de Corona maatregelen.

Thans heeft de syndicus bericht dat er voor de jaarlijkse AV in de komende weken een uitnodiging met de dagorde voor een 20-tal te behandelen agendapunten zal verstuurd worden.

De ontslagnemende syndicus kan m.i. vanaf de datum van zijn ontslag (datum AV) geen rechtshandelingen meer verrichten in naam en voor rekening van de VME en bijgevolg de agendapunten niet meer behandelen aangezien hij de beslissingen van de algemene vergadering dient uit te voeren (art. 577-8, §4, 3° B.W.) en reeds ontslag heeft genomen met ingang datum AV zonder overgangsbepaling.

Mijn inziens kan de dagorde in casu slechts één agendapunt bevatten, m.n. ‘ontslag van de huidige syndicus en benoeming van een nieuwe syndicus’.

Na het volbrengen van deze eenvoudige procedure zal de nieuwe syndicus na ontvangst van alle documenten zijn taak opnemen en m.i. daarna een (bijzondere) algemene vergadering bijeenroepen zodoende o.a. de agendapunten die voorzien waren op dagorde AV te kunnen behandelen.

Vraag beantwoord

De syndicus blijft zijn volle bevoegheid houden tot op het ogenblik van zijn ontslag door de vergadering.

Eerste vraag wordt of zijn ontslag een agendapunt zal zijn.

Zoals wij het begrijpen plant uw syndicus nu zijn ontslag vast te leggen op het einde van de vergadering, na het opstellen van de notulen. Eigenlijk eerbaar.

 

De goedgekeurde agendapunten zullen moeten afgewerkt worden door de volgende syndicus.

(De vergadering behoudt de vrijheid om bij alle voorgestelde agendapunten tegen te stemmen).

Woorden spelen:

 

De syndicus legt de bewoordingen van de agendapunten vast, tenzij:

B.W. Art. 577-6 § 4 (wetgeving versie 2018)

Interessant wordt nu of de syndicus, al dan niet, in de bijeenroeping de door u, al dan niet, aangewezen kandidaat-syndici nominatief opneemt.

Is dit niet het geval dan kan men, zodra men in het bezit bent van de behoorlijk gehandtekende notulen met daarin het ontslag van de syndicus, de procedure:

B.W. Art. 577-6 § 3 (laatste alinea) (versie wetgeving 2018)

starten.

Vergeet niet uw bankier te contacteren.

 

Vraag beantwoord

De cruciale vraag is :

Heeft een syndicus nog een mandaat wanneer hij in maart 2021 stelt zijn mandaat niet opnieuw te verlengen maar nog wenst aan te blijven tot de eerstvolgende algemene vergadering na 30 juni 2021 ?

Heeft de VME thans nog een syndicus ?

Vraag beantwoord

De jaarlijkse AV moest doorgaan op 3 maart 2021 maar werd uitgesteld door Corona waardoor het contract van de syndicus stilzwijgend werd verdergezet.

Enerzijds heeft de syndicus zijn ontslag gegeven op datum 18 maart 2021 (‘wij wensen ons mandaat als syndicus thans niet opnieuw te verlengen’).  Anderzijds wil de syndicus zijn mandaat nog verlengen tot de datum van de eerstvolgende AV na 30 juni 2021 (‘ons mandaat zal dan ook eindigen op datum van de eerstvolgende vergadering na 30 juni 2021’).  Hij verwijst hiervoor naar art. 54 en art. 56 van de wet van 20 december2020.

Dit is inderdaad thans een syndicus in lopende zaken sedert 18 maart 2021 die nog steeds handtekeningsbevoegdheid heeft, de facturen blijft betalen, de boekhouding bijhoudt …

De syndicus heeft de mede-eigenaars geïnformeerd dat de jaarlijkse AV thans wordt gepland op 2 september 2021 (i.p.v. in maart 2021) en dat hij de uitnodiging en de dagorde in augustus 2021 zal bezorgen.  Het is de bedoeling van de syndicus om alle  agendapunten te behandelen zodat hij kwijting kan bekomen voor zijn beheer, de goedkeuring voor de afrekening, verlenging lopende contracten, … teneinde zich in te dekken.  Dit is misleiding.

De Raad van Mede-Eigendom wentelt zich in onwetendheid en steunt de syndicus.  Er wordt thans met geen woord gerept over de aanstelling van een nieuwe syndicus.

In realiteit zal de syndicus in eigen belang wegkomen met zijn onrechtmatige handelingen.

Vraag beantwoord

“… en de syndicus die in casu zelf zijn ontslag gegeven heeft met ingang datum eerstvolgende AV.”

 

 

Volgens deze redenering heeft o.a. de syndicus zijn handtekeningsbevoegdheid ingeleverd (aan wie?), betaalt hij geen facturen meer, is de boekhouding afgesloten, kan hij geen vergadering meer bijeenroepen.

Stemt dit overeen met realiteit?

Een syndicus “lopende zaken” is een “contradictio in terminis”.

Vraag beantwoord

Beste, met dank voor uw uitvoerig antwoord.

Er is een verschil tussen de VME die de syndicus zal ontslaan op de AV en de syndicus die in casu zelf zijn ontslag gegeven heeft met ingang datum eerstvolgende AV.

Bijgevolg heeft de syndicus geen bevoegdheden meer op datum AV.  Uw advies om voorafgaand met de mede-eigenaars te overleggen over de keuze van een nieuwe syndicus zal voorgesteld worden.  De grijze zone vanaf ontslag syndicus tot aanstelling nieuwe syndicus zou aldus kunnen beperkt worden.

Vraag beantwoord
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This