fbpx

Controle uitgevoerd door Commissaris van de Rekeningen

Word je eigen syndicus

316 keren bekekenCommissaris van de Rekeningen

Tijdens de voorbije AV, heeft de Commissaris van de Rekeningen geen verslag uitgebracht over de uitgevoerde controle. De voorzitter van de vergadering heeft geen kwijting gevraagd voor de Commissaris. Op basis van de proef- en saldibalans die ik heb opgevraagd bij de Syndicus, blijkt dat er fouten zitten in de boekhouding en dat het minimum genormaliseerd rekenstelsel niet wordt gerespecteerd. Kan ik als mede-eigenaar een schriftelijk verslag van de uitgevoerde controles opvragen aan de Commissaris van de Rekeningen om na te gaan welke controles deze heeft uitgevoerd om zich ervan te gewissen dat de boekhouding voorgelegd door de Syndicus aan de AV correct is?

Vraag beantwoord

Zeker u kan dat vragen….

Informeer/Verwittig ook de raad van mede-eigendom.

In principe is de commissaris van de rekeningen verantwoordelijk voor het nauwkeurig nazien van de boekhouding. (is deze een mede-eigenaar of een extern iemand ?)

Ook kan u zelf als mede-eigenaar de boekhouding bij de syndicus gaan inzien/controleren…..best vooraf even vragen wanneer..

Vraag beantwoord

De Commissaris is een mede-eigenaar. Via email heeft ze mij laten weten dat de Syndicus de jaarrekening haar pas heeft gegeven als bijlage bij de uitnodiging voor de AV (net als de andere mede-eigenaars). Ik was in de veronderstelling dat de Commissaris zelf inzage moest vragen. Ze heeft in elk geval de mede-eigenaars tijdens de AV niet verteld dat ze de jaarrekening niet heeft kunnen nakijken maar heeft deze wel laten goedkeuren.

Op basis van de proef- en saldibalans heb ik gezien dat er de 700 rekening en de 701 rekening niet worden gebruikt. Het is mij een raadsel hoe kan worden opgevolgd welke de overdracht is naar volgend boekjaar.

Kan ik als mede-eigenaar inzage vragen in de bankrekeninguittreksels? Worden deze beschouwd als niet-privatief?

Vraag beantwoord

zeker , elke mede-eigenaar kan alle stukken inkijken mbt. de boekhouding. Commissaris !? welke taak is haar toegewezen in het RIO ? controle 2 X per jaar ? welke bevoegdheid ? ect….

Hieronder een vonnis :

Het vonnis van de rechter van eerste aanleg te Veurne , stelt duidelijk dat de boekhouding een niet-privatief stuk is maw. men kan de boekhouding inzien.(niet gedeeltelijk maar volledig = de boekhouding)

VONNIS 2017/1873 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VEURNE

Geïntimeerde heeft inzage gevraagd van alle niet-privatieve documenten betreffende de mede-eigendom.

Dit is conform artikel 577-6 §4, 11• B.W.

Louter ten exemplatieve titel beperkt de wet het inzagerecht niet tot enkel de stukken die nuttig
zijn met het oog op een komende algemene vergadering of tot stukken van maximaal één jaar
oud, zodat geïntimeerde niet strijdig met de wet handelde door alle verslagen van de voorgaande
jaren te vragen.

Vraag beantwoord

en ook de privacy commissie stelt : (weliswaar 2008 maar blijft overeind)

In het advies van de privacycommissie staat duidelijk vermeld dat er geen enkel wettelijk beletsel bestaat om die informatie te verstrekken. (http://privacycommission.be/nl/docs/Com … 2_2008.pdf” onclick=”window.open(this.href);return false;)
“De Commissie vertrekt vanuit het principe dat het recht van de algemene vergadering inzake goedkeuring van en controle over het bestuur en het vermogensbeheer absoluut ten volle moet worden uitgeoefend met inbegrip van het recht op inzage in de financiële staat van iedere mede-eigenaar ten aanzien van de mede-eigendom.
Aangezien :
– de syndicus persoonlijk aansprakelijk is voor zijn beheer en daarvan rekenschap moet afleggen aan de algemene vergadering om wiens goedkeuring hij verzoekt,
– bepaalde mede-eigenaars verdenkingen uiten aan het adres van de syndicus en zelfs de andere mede-eigenaars, een zo transparant mogelijke boekhouding gerechtvaardigd is,
– elke mede-eigenaar de rechter kan verzoeken de verdeelsleutel van de kosten te wijzigen omdat hij daardoor schade lijdt, en ook de berekeningswijze ervan ingeval deze onjuist zou zijn of geworden zijn ten gevolge aanpassingen aan het gebouw,
– bepaalde beslissingen over het inleiden van een gerechtelijke procedure voor schuldvordering tegen bepaalde mede-eigenaars met kennis van zaken moeten worden genomen,
is de Commissie van oordeel dat het voorleggen door de syndicus van een tabel van de kosten- en uitgavenverdeling per kavel met inbegrip van de privatieve uitgaven en een schuldenstaat van elk lid op zich, niet disproportioneel is ten aanzien van de WVP.”

De syndicus is verplicht om die financiële informatie mee te delen aan de AV. Bovendien staat die informatie sowieso in de boekhouding zodat die van niet-privatieve aard is. Waardoor elke mede-eigenaar ook inzage daarin kan hebben.

Vraag beantwoord

Tip : Agendapunt volgende vergadering :

Commissaris van de rekeningen

Welke modaliteiten worden best opgenomen in het RIO

“In de dwingende bepalingen van de “Appartementswetgeving” is verplichtend voorzien dat de Algemene Vergadering jaarlijks een commissaris van de rekeningen dient aan te wijzen.

Deze aan te wijzen Commissaris is niet noodzakelijk een mede-eigenaar is.

Tot daar de wettelijke verplichting, zonder enige verdere specificatie …, men dien verstande dat het aan de redactie van het reglement van mede – eigendom wordt overgelaten om te voorzien welke verplichtingen en bevoegdheden deze Commissaris op zich neemt. Een en ander is nochtans van groot belang : wanneer de Commissaris zonder meer wordt aangesteld, zonder nadere specificatie van zijn taken en bevoegdheden, kan dit er in de praktijk toe leiden dat deze grotendeels vleugellam blijft, gezien gerezen onduidelijkheden over de afbakening van zijn “actiedomein”.

Open vragen blijven immers :

– de duur van het mandaat van de Commissaris.

– de eventuele bezoldiging van de Commissaris, waarbij men wenselijk opteert voor een vast bedrag.

– ontslagmodaliteiten (waarbij bijvoorbeeld wordt voorzien dat de Algemene Vergadering de Commissaris (enkel) kan ontslaan omwille van ernstige wettige redenen; de mogelijkheid dat de Commissaris zelf op elk ogenblik en met onmiddellijke ingang ontslag kan nemen om gewichtige persoonlijke redenen, jaarlijks te nemen ontslag op de jaarvergadering al dan niet mits voorafgaand mee te delen motivering, …).

– zeer concrete invulling van de taak en opdracht van de Commissaris (controle op de financiële toestand, de boekhouding en de balans van de Vereniging van mede – eigenaars. Dit kan inhouden : controle op het

omslaan van de gemeenschappelijke kosten over de mede – eigenaars en de inning van de verschuldigde bijdragen en controle op de verdeling en effectieve uitbetaling van de gemeenschappelijke inkomsten, …)

– Onderzoeksbevoegdheden voor de Commissaris ? Zo is het wenselijk dat de commissaris uitdrukkelijk wordt toegestaan te allen tijde ter plaatse inzage te nemen van de boeken, brieven en notulen en in het algemeen van alle geschriften van de VME, aan de Syndicus alle ophelderingen en inlichtingen te vragen die hij nodig acht, alle verificaties te verrichten die hij nodig acht, van de syndicus te eisen dat hij aan derden de bevestiging vraagt van de vorderingen op, de schulden tegenover of andere betrekkingen met de VME, …

– De mogelijkheid van de Commissaris om vanuit zijn hoedanigheid ook een BAV te kunnen bijeenroepen wanneer hij belangrijke onregelmatigheden vaststelt in het financieel beheer van de Syndicus of in de door de Syndicus gevoerde boekhouding.

Los van dit alles is het evident dat de Commissaris een goede kennis moet hebben van boekhouding en financieel management, daarbij minstens een elementaire kennis van de Wet op de Appartementsmede-eigendom en aanverwante wetgeving.

Best dat deze modaliteiten inderdaad worden opgenomen in het Reglement van Interne Orde.

Vraag beantwoord
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This