fbpx

onwettig punt gestemd op AV

Word je eigen syndicus

451 keren bekekenAlgemene Vergadering

Betreft een gebouw met 83 appartementen. Ieder jaar worden de eigenaars verplicht om 35 euro te betalen als nieuwjaarsfooi aan de poetsvrouw (die officieel werkt en via een sociaal bureau wordt betaald) Ze krijgt dus 2.905 euro in het zwart op haar rekening gestord zonder dat dit wordt aangegeven aan RSZ of Belastingen.Dit gegeven werd jaren geleden goedgekeurd door de AV onder de reden; Loonsverhoging van de poetsvrouw.De meeste mensen hebben toen gedacht dat dit eenmalig was De vrouw in kwestie krijgt alle wettelijke loonsvhogingen,verlofgeld en eindejaarspremie al via het sociaal secretariaat. Met andere woorden worden de Medeeigenaars verpolicht om jaarlijks de wet wegens fiscale fraude te overtreden. Kan zo een beslissing van de AV betwist worden? De poetsvrouw in kwestie is medeeigenaar,lid van de RVM en nu ook Commissaris. Is dit geen vorm van belangenvermenging?

Vraag beantwoord

 Kan zo een beslissing van de AV betwist worden?

Jaren geleden werd dit beslist !! Onrechtvaardige beslissing van de AV dient op straffe van nietigheid , binnen de 4 maand na de beslissing , aangevochten bij een vrederechter…..

De poetsvrouw in kwestie is medeeigenaar,lid van de RVM en nu ook Commissaris. Is dit geen vorm van belangenvermenging?

Neen , het is niet aangewezen maar het kan , zowel led van de raad als rekeningcommissaris.

Voor de toekomst :

Onregelmatige , onrechtvaardige en bedrieglijke beslissing van de AV , maak dan gebruik van de wet mede-eigendom art.577-9§2.

2° Gronden (art. 577-9 § 2, lid 1)
aa) Onregelmatige beslissing
Dit is het geval bij niet-naleving van de wet of de statuten, zowel wat betreft materiële voorwaarden (bv. geen bevoegdheid AV, niet de vereiste meerderheid) als de formele voorwaarden (bv. wijze van bijeenroeping AV).
Wat vormfouten betreft is de rechtspraak geneigd om de beslissing slechts te vernietigen indien de eiser belang heeft bij de miskende vorm, d.i. indien de niet-naleving enige invloed heeft gehad op de beslissing.
bb) bedrieglijke beslissing
Dit betreft een toepassing van fraus omnia corrumpit. De beslissing die door bedrieglijke kunstgrepen tot stand gekomen is kan op die grond vernietigd worden.
cc) onrechtmatige beslissing
– Misbruik van recht
De Franse tekst spreekt van “abusive”. Onder meer hieruit blijkt dat onrechtmatig ook onrechtmatig omvat in dezelfde zin als in de uitdrukking “onrechtmatige bedingen”
(clauses abusives, unfair terms). Het is een wettelijke bekrachtiging van de rechtspraak en rechtsleer in analoge domeinen, zoals bv. inzake onrechtmatige beslissingen van de organen van vennootschappen110. Zie ook het gebruik van dezelfde term in de verbruikersbeschermingswetgeving (“onrechtmatige bedingen” in de WHP).
Het gaat hier om een toepassing van de beperkende werking van de goede trouw. De wetgever bekrachtigt wel ook de ruime uitleg die door sommigen inzake beperkende werking wordt voorgestaan, namelijk dat de rechter niet alleen de beslissing kan
vernietigen, maar ze ook kan wijzigen. Dit wordt in andere domeinen
109 Cass. 18 februari 2010, C.08.0591.N, http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N20100218-8.
110 zie daarover bv. J. RONSE, Nietigheid van besluiten van organen van de naamloze vennootschap,
Preadvies 1966; -, “Marginale toetsing in het privaatrecht”, TPR 1977
© M.E. Storme Gedwongen mede-eigendom t.t.v. bijzaak – 81 –
(overeenkomstenrecht bv.) niet aanvaard door de rechtspraak van het Hof van cassatie.
Maatstaf : de algemene maatstaf inzake rechtsmisbruik of beperkende werking van de goede trouw, nl. kennelijke overschrijding van de grenzen van de normale uitoefening van die (beslissings)bevoegdheid. M.a.w., de rechter mag niet beslissen alsof hij zelf de bevoegdheid van de AV heeft en op grond daarvan de beslissing terzijde stellen; hij moet zien of de AV de grenzen van een redelijke (rechtmatige) uitoefening van die beslissingsbevoegdheid (niet) te buiten is gegaan111. Is hij eenmaal tot dat besluit
gekomen, dan kan hij wel in zekere mate zijn eigen beslissing in de plaats stellen van die van het orgaan.
Hiermee gaat ook samen dat een mede-eigenaar aan de rechter in beginsel geen beslissing kan vragen dan nadat de algemene vergadering geweigerd heeft de gevraagde beslissing te
nemen. Zie daarvoor art. 577-9 §§ 3, 4 en 7.
Een beslissing is met name onrechtmatig wanneer ze een ongerechtvaardigde ongelijke behandeling inhoudt112.
– Miskenning subjectief recht
“Onrechtmatig” kan echter ruimer zijn dan enkel rechtsmisbruik. Ook wanneer de beslissing eenvoudigweg een inbreuk is op een subjectief recht, kan ze aangevochten worden – bv. een inbreuk op het privatief eigendomsrecht van een mede-eigenaar113. Men kan dit ook als een bevoegdheidsoverschrijding zien.
3° Termijn (art. 577-9 § 2, lid 2)
Deze eis moet worden ingesteld binnen een termijn van vier maanden vanaf de datum waarop de algemene vergadering plaatsvond114.

In uw geval is cc ,onrechtmatige beslissing van toepassing.

Vraag beantwoord

Wat is er destijds beslist door de AV ? Graag de tekst…..

Wat kan u NU doen :

  • maak de syndicus duidelijk dat u die bewuste AV beslissing naast u neer legt en weiger de betaling van 35€
  • u werkt niet mee om iemand in het zwart te betalen
  • syndicus zal u niet aanmanen laat staan te dagvaarden om te betalen omdat de syndicus NIET in het zwart mag werken en als enige verantwoordelijk is voor zijn beheer. (Syndicus gaat niet in zijn eigen vlees snijden , strafrechtelijk !)
Posted new comment

aangetekende zending aan syndicus , raad van mede-eigendom en rekeningcommissaris

Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This