fbpx

Hoe inzage vragen in de rekeningen van 2019 en 2020 na vaststelling niet aangifte schadegevallen

Word je eigen syndicus

174 keren bekekenKosten en Vergoedingen in Mede-Eigendom

Na een schadegeval 19/1/2021 vastgesteld dat de syndicus nog steeds geen schadeclaim had ingediend op 10/2/2021.Intussen zelf de makelaar van de brandpolis gecontacteerd.
Hierdoor heb ik mij vragen gesteld en vastgesteld dat eerdere schadegevallen van mei 2018 en een belangrijk schadegeval van 23/2/2020 (bijna een jaar geleden) NIET werd aangegeven aan de verzekeringsmaatschappij. Dat van 23/2/2020 betreft een omgewaaide schouw van het appartementsgebouw met tussenkomst brandweer. Ik wil nagaan of die volgens mij grote kosten doorgerekend werden aan de vereniging. Laatste jaarafsluiting die we ontvangen hebben op de algemene vergadering in september 2019 (ook al te laat, moest maart 2019) was die van het jaar 2018. Dus nog geen jaarafsluitingen te bezorgen voor 2019 en 2020.

Ik wens dus inzage in alle documenten van 2019 en 2020 omdat ik vrees dat er nog andere onregelmatigheden zijn gebeurd.

Kan ik mij ter plaatse begeven om een afspraak vast te leggen of best een aangetekend schrijven?

Kan ik schriftelijk de syndicus in gebreke stellen voor het feit dat de verzekeringsmaatschappij de kosten n.a.v. de omgewaaide schouw niet vergoed gezien de aangifte niet tijdig is ingediend? Intussen heeft de makelaar wel een claim ingediend maar vrezen we dat dit te laat is.

Met dank voor uw antwoord,
Nadine

Vraag beantwoord

Vrederechter oordeelt: syndicuskantoor uit De Panne móet inzage v … et bijstand van NICM- vertegenwoordiger en/of advocaat I NICM vzw

19/06/18 14)05

~

MISBRUIK N° 26: Advocaat-syndicus biedt hang- en spandiensten aan bouwpromotor in een

Vrederechter oordeelt: syndicuskantoor uit De Panne móet inzage verlenen aan NICM-lid met bijstand van NICM­vertegenwoordiger en/of advocaat

De vrederechter te Veurne heeft in een vakantiezrtting een NICM-lid en het syndicuskantoor uit De Panne aangehoord en besloten om een voorlopige uitspraak te doen in een vonnis. De betwisting tussen de mede-eigenaar en het betreffende syndicuskantoor werd reeds in vorige artikels besproken en toegelicht (MISBRUIK N° 24 & 25). De voortdurend aangevoerde obstakels door het syndicuskantoor om transparant en zonder extra voorwaarden inzage te verlenen aan het NICM-lid in de niet privatieve documenten van de Vereniging van Mede-eigenaars (VME) hebben deze laatste ertoe gedwongen om richting vredegerecht te stappen. Uit de rechtspraak komt het recht tot onvoorwaardelijke inzage van de individuele mede-eigenaar duidelijk naar voor.

Voortdurende obstructie is slecht voorteken voor mede-eigenaar die inzage wenst

VZW NICM is op vraag van het NICM-lid tussenbeide gekomen als bleek dat het syndicuskantoor voortdurend voorwaarden stelde aan het verzoek tot inzage.

Ondanks deze tussenkomst bleken de discussies oeverloos. Elke keer opnieuw werden redenen aangehaald door het syndicuskantoor uit De Panne om niet tot onmiddellijke toegang en inzage te moeten overgaan. U kunt als lid meer informatie hierover vinden in de volgende artikels: MISBRUIK N° 24: “Syndicuskantoor uit De Panne weigert

inzagerecht aan mede-eigenaar” (htte}/nicm.be/article/misbruik-n%C2%B0-24-syndicuskantoor-uit-de1?fil!!!!: weigert~nzagerecht-aan-mede-eigenaar#overlay-context=article/misbruik-n%25C2%25B0-24-syndicuskantoor-uit-de-

e.anne-weigert~nzagerecht-aan-mede-eigenaar) en MISBRUIK N° 25: _________ _

“Bouwpromotor stelt bevriend syndicus aan in De Panne in ruil voor minimale bijdrage in gemeenschappfiltike kosten.” (http://nicm.be/article/misbruik-n%C2%B0-25-bouwpromotor-stelt-bevriend-syndicus­aan-de-panne-rui1-voor-minima1e-bijdragel

Van zodra een syndicuskantoor alles uit de kast haalt om niet vlot en zonder voorwaarden inzage te verlenen, dan is het niet ondenkbaar, dat hierachter redenen schuil gaan die misschien best het daglicht niet zien.

Rechter zag de hoogdringendheid in en oordeelde

Zoals verwacht betwistte de verwerende partij de door het N ICM-lid aangehaalde feiten waaruit de wijze waarop het syndicuskantoor op alle mogelijke manieren verhinderde om inzage te verlenen bleek. Daarbij is belangrijk te melden dat de wettelijke periode van 4 maanden om een beslissing van een algemene vergadering te laten vernietigen naderde, waardoor de hoogdringendheid ontstond.

De rechtbank was dan ook van oordeel gelet de hoogdringendheid van de vordering van het NICM-lid dat het

noodzakelijk voorkwam om bij toepassing van artikel 19 Ger. W. de toestand van de partijen voorlopig te regelen. Voor het overige werd de zaak doorverwezen naar de bijzondere rol.

Zonder voorafgaande afspraak!

Dat de rechtbank de zeer korte tijdspanne goed ingeschat heeft, blijkt uit zijn uitspraak.

Zo oordeelde de rechtbank voor recht dat gelet de resterende korte tijdspanne waarover het NICM-lid nog beschikte, deze laatste zich hiervoor zonder voorafgaande afspraak naar het bureau van de syndicus mocht begeven tijdens de kantooruren, tenzij beide partijen onderling een andere praktische regeling overeenkwamen.

Mede-eigenaar heeft het recht op NICM bijstand tijdens inzage!

Tijdens de voorafgaande discussies en briefwisseling tussen het syndicuskantoor en VZW NICM werd duidelijk gesteld vanuit het syndicuskantoor dat het lid geen bijstand kon eisen. Ofwel was het lid aanwezig, ofwel kon hij zich laten vertegenwoordigen door één enkel iemand. Het syndicuskantoor stelde zelfs dat VZW NICM over geen enkel wettelijke legitimrteit beschikte om op te treden in naam en voor rekening van het lid.

Verder oordeelde dit syndicuskantoor uit De Panne eigengereid dat de wet hoegenaamd niets voorziet met betrekking tot bijstand door derden bij het uitoefenen van zijn inzagerecht door de mede-eigenaar.

De rechtbank oordeelde daar niet zo over. In de beschikking stelde de rechtbank voor recht dat het NICM-lid voor de inzage zich mag laten bijstaan door haar advocaat en/of één lid van de VZW NICM.

Ook hier werd het syndicuskantoor uit De Panne urtdrukkelijk gewezen op het recht van bijstand.

Laten we ook niet uit het oog verliezen dat het bieden van bijstand valt onder één van de statutaire opdrachten van VZW NICM.

Verwijzing naar ‘lastige’, ‘grijze’ of ‘veNelende’ mede-eigenaar lijkt vaak een drogreden

Tijdens de betrachting om in der minne alles op te lossen verweet het syndicuskantoor uit De Panne in een schriftelijke reactie het NICM-lid van een tergend rechtsmisbruik ten aanzien van de syndicus.

Verder werd door het syndicuskantoor urt De Panne ter infonnatie aan VZW NICM een CIB-artikel overgemaakt van een andere mede-eigenaar in een andere VME die – thans volgens de auteur – zijn grijze jaren verslijt door voortdurende procedures te voeren tegen de syndicus. De auteur van dit artikel is recent echter zelf in opspraak gekomen waardoor het artikel alles behalve geloofwaardig overkomt en eerder op een afrekening lijkt dan een neutrale opinie.

Maar goed, als we dan beide zaken toch moeten vergelijken, dan stellen we vast dat het in beide gevallen gaat om syndici die zeer snel grijpen naar een uitvlucht als zouden het ‘grijze’ en ‘/astige’ mede-eigenaars zijn. Wanneer we de grond van de zaak goed analyseren dan blijkt niets minder waar! Mede-eigenaars betalen hun syndicus en mogen dus van hem een correcte boekhouding en naleving van de wettelijke bepalingen verwachten. De tijd waarbij mede-eigenaars stilzwijgend malafide syndicuspraktijken dienden te ondergaan is voorbij.

Beide eigenaars waren helaas verplicht om zo te reageren omdat alle andere oplossingen in der minne, vruchteloos bleken, en de syndicus halsstarrig weigert om zijn mandaat en taken correct en conform de wet uit voeren.

Een andere gelijkenis is het feit dat beide syndici over een ‘privaatrechte/ijke erkenning’ als syndicus beschikken, uitgereikt door een eigenaarsvereniging. Het syndicuskantoor uit De Panne greep bij een eerste aanschrijven vanuit VZW NICM onmiddellijk dit certificaat aan om aan VZW NICM aan te tonen dat zij kwalitatief en confonn de wetgeving werk leverden. Maar hoe geloofwaardig is dit certificaat eigenlijk? In één van onze volgende artikels hebben we het over de betrouwbaarheid van een dergelijke privaatrechtelijk certificering.

Zijn er dan geen ‘/astige’ personen onder de honderdduizenden mede-eigenaars? Toch wel, maar ze zijn echt wel op één hand te tellen. Het gedurende jaren systematisch grijpen door de sector naar de stelling dat het steeds om een ‘/astige’ of ïwistmede­eigenaar’ zou gaan, heeft een algemene foute perceptie gecreëerd als zouden er duizenden zijn. VZW NICM heeft met haar jarenlange ervaring een beeld over de vele klachten tegen vastgoedmakelaars-syndici en kan enkel besluiten dat dit zeker niet het geval is.

Oubollige beroepsorganisaties uit de vastgoedsector worden vandaag nog altijd geleid door personen, die ook zelf in opspraak zijn gekomen, en waarbij de gedachte nog altijd heerst dat alleen zij bepalen hoe mede-eigendommen dienen te worden beheerd. Dit kon gedurende vele jaren omdat er tegenover de sector tot nu geen actieve belangenorganisatie bestond die echt opkwam voor de mede-eigenaars.

Vandaag is het aan de mede-eigenaars zelf om te gaan mee bepalen wat zij verwachten van hun syndicus. En dus zal rekening dienen te worden gehouden met transparante en eerlijke belangenorganisaties zoals VZW NICM en VZW NEMS.

Sommige jonge, moderne en transparante beroepsorganisaties (leden die zich afscheurden van onder meer CIB-Vlaanderen) zoals VZW UVS en ASBL U FS hebben dit begrepen waardoor gemeenschappelijk overleg tussen syndici en mede-eigenaars perfect mogelijk zijn mits het respecteren van elkaars standpunten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de goed menende syndici voornamelijk in hun midden dient te worden gezocht.

Home

Over ons

Lid worden

Nieuwsbrief

Advies

Dossiers

Documenten

Organen mede-eigendom

Activiteiten

NICM

LINKEN

E-NEWS

Vraag beantwoord

De documenten van het NIMC zijn NIET langer beschikbaar op het internet. Het NICM werd deskundig “kaltgestelt” door het B.I.V.

Contacteer:

Maak een kostenbatenanalyse op, mocht u verdere juridische stappen overwegen.

Vraag beantwoord
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This