Welke vorm dient het contract van de vrijwillige syndicus aan te nemen?

Word je eigen syndicus

Goedeavond,

Als kleine VME met slechts zes eenheden zouden wij een mede-eigenaar willen aanduiden als vrijwillige syndicus. We lazen dat deze in het KBO vermeld dient te worden, de stappen hiervoor snappen we.

Er dient ook een contract opgemaakt te worden tussen de leden van de VME en de vrijwillige syndicus, hiervan hebben wij echter weinig kaas gegeten. Kunnen we dit zelf uitwerken, kunnen we hiervoor ergens (tegen betaling) terecht?

We dachten de vrijwillige syndicus ook te vergoeden en deze vergoeding op te nemen in het contract, maar blijkbaar is dit een grijze zone?

Alvast bedankt,

Kristof

lebragard Vraag beantwoord januari 23, 2024

mede-eigenaar : syndicus

  • KBO nummer
  • syndicuscontract
  • aansprakelijkheidsverzekering
  • …….

Art. 3.89 – Syndicus
§ 1. Wanneer de syndicus niet in het reglement van interne orde aangesteld werd, wordt hij benoemd door de eerste algemene vergadering of, bij ontstentenis daarvan, bij beslissing van de rechter, op verzoek van iedere mede-eigenaar of van iedere belanghebbende derde.
De bepalingen die de verhouding regelen tussen de syndicus en de vereniging van mede-eigenaars en de daaraan gekoppelde vergoeding, staan in een schriftelijke
overeenkomst. Die overeenkomst omvat met name de lijst van de forfaitaire prestaties en de lijst van de aanvullende prestaties en de daaraan verbonden vergoedingen. Een
niet-vermelde prestatie kan geen aanleiding geven tot vergoeding behoudens beslissing van de algemene vergadering.

§ 2. Een uittreksel uit de akte betreffende de aanstelling of benoeming van de syndicus wordt binnen acht dagen te rekenen van de datum waarop zijn opdracht een aanvang
neemt, op onveranderlijke wijze en zodanig dat het op ieder tijdstip zichtbaar is, aangeplakt aan de ingang van het gebouw waar de zetel van de vereniging van medeeigenaars gevestigd is.

Behalve de datum van de aanstelling of de benoeming, bevat het uittreksel de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de syndicus, of indien het gaat om een
vennootschap, haar rechtsvorm, haar naam, haar maatschappelijke zetel, alsmede haar ondernemingsnummer indien de onderneming ingeschreven is bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen. Het uittreksel moet worden aangevuld met alle andere aanwijzingen die het iedere belanghebbende mogelijk maken onverwijld met de syndicus in
contact te treden, met name de plaats waar het reglement van interne orde en het register met de beslissingen van de algemene vergadering kunnen worden geraadpleegd.
De aanplakking van het uittreksel moet geschieden door toedoen van de syndicus.

8° een aansprakelijkheidsverzekering aan te gaan die de uitoefening van zijn taak dekt, alsook het bewijs van die verzekering te leveren; in geval van een mandaat om niet,
wordt die verzekering aangegaan op kosten van de vereniging van mede-eigenaars;

wet mede-eigendom = download (biv.be)

voorbeeld syndicuscontract :

https://vastgoedenmeer.indicator.be/main/documents/59640/documents_detail/kt_60885_242231_240415/?i=1

Contract Syndicus 2020.pdf (zeezicht-oostende.be)

De vrijwillige syndicus – Alles wat u moet weten | SyndicusKiezen.be

lebragard Vraag beantwoord januari 23, 2024
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This