fbpx

Welke meerderheid is vereist om te beslissen over het aantal leden van een raad van mede-eigendom?

Word je eigen syndicus

61 keren bekekenAlgemene Vergadering

Op de komende AV wil de syndicus dat er met een meerderheid van 4/5de moet gestemd worden over het aantal leden van de raad van mede-eigendom.

Hij motiveert dit als volgt: “De basisakte voorziet in een raad van mede-eigendom (destijds beheerraad) van 3 personen, hetgeen tot op vandaag nog steeds gebruikelijk is. Enkele eigenaars willen een uitbreiding naar max. 7 personen. De AV kan hierover zijn stem uitbrengen.”
In de basisakte (1973) is geen sprake van een raad van mede-eigendom, want die bestond nog niet.
In de basisakte is op 2 plaatsten vermeld: “bureel” en “voorzitter en twee bijzitters”.
In de basisakte staat letterlijk: “De algemene vergadering stelt aan voor de termijn door haar zelf bepaald een voorzitter en twee bijzitters die kunnen herkozen worden. Het aldus samengestelde bureel duidt zijn secretaris aan die behoudens tegenstrijdige bepalingen de zaakvoerder is.” Echter dit artikel is niet meer vermeld in de gecoördineerde versie van de basisakte! Deze gecoördineerde versie is onderhands gebeurd en goedgekeurd in 2011.

De syndicus wil liever geen uitbreiding. Wij (de eigenaars die het reglement van interne orde (RIO) bijgewerkt hebben) willen de raad van mede-eigendom om meerdere redenen uitbreiden, wat we voor een gebouw van 200 mede-eigenaars zeker verantwoord vinden. We hebben dit dan ook vermeld en gemotiveerd in het bijgewerkte RIO.

Wij vragen ons af of het klopt dat dit moet gezien worden als een wijziging van de basisakte, met bijhorende meerderheid van 4/5?

We hebben in de inleiding van het RIO vermeld: “De bepalingen in dit Reglement van Interne Orde actualiseren en/of vervangen een aantal artikels die vermeld zijn in de (gecoördineerde) versie van de statuutakte. De bepalingen die zich nog in het (gecoördineerde) reglement van mede?eigendom (onderdeel van de statuutakte) bevinden en die in strijd zouden zijn met en/of zouden indruisen tegen dit RIO en/of de vigerende wet dienen als onbestaande te worden beschouwd.”

Dank bij voorbaat voor uw reactie

Vraag beantwoord

De raad van mede-eigendom

Alles wat je moet weten over de raad van mede-eigendom

https://www.theoma.be/opleidingen/mede-eigendom.pdf

Alle info kan u lezen in : https://reglementinterneorde.be/

Neem eerst voorgaande informatie grondig door…..

Dan kan u ook vaststellen/besluiten dat :

Weet dat de bepalingen in een Basisakte en Reglement van mede-eigendom zijn wat ze zijn en indien niet in tegenspraak met de wet , kunnen ze niet overruled worden door een beslissing van de AV of door bepalingen in een reglement van interne orde. (= foute AV beslissing)

Wij vragen ons af of het klopt dat dit moet gezien worden als een wijziging van de basisakte, met bijhorende meerderheid van 4/5?

NEEN , want :

Vanaf 20 kavels is een raad van mede-eigendom verplicht en dit al sinds 2010…..indien de basisakte anders bepaalt wordt deze bepaling overruled door de wet….(onderhandse coördinatie bij jullie!)

Indien de VME meer leden RVM wil benoemen dan kan dit met eenvoudige AV beslissing

1.Oprichten van een facultatieve RVM = beslissing AV met een 3/4 meerderheid , ja 3/4   (Bij een VME vanaf/plus 20 is een RVM verplicht.)

2.Benoeming van de leden RVM (individueel) = met gewone meerderheid 50 + 1

3. aantal leden raad van mede-eigenaars = AV beslissing 50 + 1
Art. 577-8/1.
§ 1. In elk gebouw of elke groep van gebouwen met minstens twintig kavels met uitzondering van de kelders, garages en parkeerplaatsen, wordt door de eerste algemene vergadering een raad van mede-eigendom opgericht. Die raad, waarvan de titularissen van een zakelijk recht die stemrecht hebben in de algemene vergadering lid kunnen zijn, heeft als opdracht om erop toe te zien dat de syndicus zijn taken naar behoren uitvoert, onverminderd artikel 577-8/2. In afwachting van de oprichting en de samenstelling van de verplichte raad van mede-eigendom, kan elk lid van de algemene vergadering een rechtsvordering instellen tegen de vereniging van mede-eigenaars om één of meer mede-eigenaars of, op kosten van de vereniging van mede-eigenaars, een derde aan te wijzen die de opdrachten van de raad van mede-eigendom uitvoert.

§3. De algemene vergadering beslist bij volstrekte meerderheid over de benoeming van de leden van de raad van mede-eigendom, zulks voor elk lid afzonderlijk. Het mandaat van de leden van de raad van mede-eigendom loopt tot de volgende gewone algemene vergadering en is hernieuwbaar.

Posted new comment

WELKE MEERDERHEID IS VEREIST OM TE BESLISSEN OVER HET AANTAL LEDEN VAN EEN RAAD VAN MEDE-EIGENDOM?

De AV beslist met gewone meerderheid 50 + 1 over het aantal leden van een raad van mede-eigendom.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This