Wat is onze taak als raad van Mede-Eigendom

Word je eigen syndicus

248 keren bekekenRaad van Mede-Eigendom

Ik ben lid van de raad van Mede-Eigendom.

En onze syndicus ons steeds te antwoorden op vragen wat deze taak inhoud.

Wanneer we spreken over iets dat we online hebben gevonden zegt hij dat dit absurd is en niet kan.

Klopt het dat we de syndicus halfjaarlijks moeten beoordelen en dit melden aan de mede-eigendommen?

lebragard Vraag beantwoord februari 15, 2024

Sta mij toe om u “Crue” te antwoorden.

Indien u een mandaat/opdracht op u neemt moet u toch weten “WAT” deze inhoudt !?

Wel de VME heeft u een opdracht toevertrouwd met het gegeven dat u deze opdracht naar best vermogen vervult. Wat is de taak van de raad ? Deze vind u terug in het RIO….maar sommige VME’s nemen een loopje met …..en doen maar aan.

De wet mede-eigendom en uw statuten van het gebouw zijn de wet voor uw VME.

De wet bepaalt wat de opdracht is van de raad :

Art. 3.90 – Raad van mede-eigendom
§ 1. In elk gebouw of elke groep van gebouwen met minstens twintig kavels met uitzondering van de kelders, garages en parkeerplaatsen, wordt door de eerste algemene
vergadering een raad van mede-eigendom opgericht. Die raad, waarvan de titularissen van een zakelijk recht die stemrecht hebben in de algemene vergadering lid kunnen
zijn, heeft als opdracht om erop toe te zien dat de syndicus zijn taken naar behoren uitvoert, onverminderd artikel 3.91. In afwachting van de oprichting en de samenstelling
van de verplichte raad van mede-eigendom, kan elk lid van de algemene vergadering een rechtsvordering instellen tegen de vereniging van mede-eigenaars om één of meer
mede-eigenaars of, op kosten van de vereniging van mede-eigenaars, een derde aan te wijzen die de opdrachten van de raad van mede-eigendom uitvoert.
§ 2. In de gebouwen of groepen van gebouwen met minder dan twintig kavels met uitzondering van de kelders, garages en parkeerplaatsen, kan de algemene vergadering
beslissen tot oprichting van een raad van mede-eigendom die op dezelfde wijze is samengesteld en met dezelfde opdrachten belast is als omschreven in paragraaf 1.
§ 3. De algemene vergadering beslist bij volstrekte meerderheid over de benoeming van de leden van de raad van mede-eigendom, zulks voor elk lid afzonderlijk. Het
mandaat van de leden van de raad van mede-eigendom loopt tot de volgende gewone algemene vergadering en is hernieuwbaar.
§ 4. Om zijn opdracht uit te voeren kan de raad van mede-eigendom, na de syndicus op de hoogte te hebben gebracht, kennis nemen en kopie maken van alle stukken of
documenten die verband houden met het beheer van laatstgenoemde of die van belang zijn voor de mede-eigendom. Hij kan andere opdrachten of bevoegdheidsdelegaties
krijgen in de mate dat de algemene vergadering daartoe beslist met een meerderheid van twee derde van de stemmen en zulks geen afbreuk doet aan de wettelijke
bevoegdheden van de syndicus, de algemene vergadering en de commissaris van de rekeningen. Een door de algemene vergadering verleende opdracht of
bevoegdheidsdelegatie mag slechts betrekking hebben op uitdrukkelijk vermelde handelingen en geldt slechts voor één jaar. Tijdens de gewone algemene vergadering
bezorgt de raad van mede-eigendom de mede-eigenaars een omstandig jaarverslag over de uitoefening van zijn taak.

Als lid van de raad is het de evidentie zelf dat u enige notie heeft over de wet mede eigendom , welke dwingend is en waarvan niemand kan van afwijken , niemand = ook de syndicus niet.

en Klopt het dat we de syndicus halfjaarlijks moeten beoordelen en dit melden aan de mede-eigendommen?

neen, de wet zegt : Tijdens de gewone algemene vergadering
bezorgt de raad van mede-eigendom de mede-eigenaars een omstandig jaarverslag over de uitoefening van zijn taak.

Wet mede-eigendom = download (biv.be)

Alles wat je moet weten over de raad van mede eigendom = link

raad = De raad van mede-eigendom in een notendop – Jalo Beheer

lebragard Vraag beantwoord februari 5, 2024

#LiesMaen, graag uw reactie/tegenantwoord……

lebragard Vraag beantwoord februari 15, 2024
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This