Volstrekte meerderheid als een mede-eigenaar kandidaat-syndicus is: redeneer ik juist?

Word je eigen syndicus

1.02K keren bekeken

In onze vme zijn drie mede-eigenaars, met volgende aandelen:

A: 460/1000;

B: 300/1000;

C: 240/1000.

A wil syndicus worden. B is voor die kandidatuur. C is tegen die kandidatuur.

Artikel 577-6, §8, BW, luidt:

“De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de mede-eigenaars die op het ogenblik van de stemming aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tenzij de wet een gekwalificeerde meerderheid vereist.

Voor de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen, de blanco- en de ongeldige stemmen, niet beschouwd als uitgebrachte stemmen.”.

Als alle mede-eigenaars op het ogenblik van de stemming over dit agendapunt aanwezig zijn, hebben we 1000/1000 en zijn er (volgens de eerste zin van de hierboven geciteerde §8) dus 501 voor-stemmen nodig om een volstrekte of absolute meerderheid van de stemmen van de op het ogenblik van de stemming aanwezige mede-eigenaars te halen.

Wegens tegenstrijdigheid van belang dient kandidaat A zich bij de stemming over zijn eigen kandidatuur te onthouden. Als B voorstemt en C tegenstemt, hebben we 300 voor en 240 tegen, waarbij de onthouding van A (volgens de tweede zin van de hierboven geciteerde §8) niet in rekening genomen wordt om de stemmen te tellen.

Zo is de vereiste absolute meerderheid van 501 voor-stemmen niet gehaald. Bijgevolg is A niet als syndicus aangesteld.

Redeneer ik juist?

Dank bij voorbaat.

Gezien uw voorgeschiedenis (*) en het belang voor u van het juridisch volkomen correcte antwoord op de door u gestelde vraag zouden wij u ten stelligste aanraden het advies van een in mede-eigendom gespecialiseerde advocaat in te roepen.

 

Wij lezen :
B.W. Art. 577-6 § 9

 

als, qua tegenstrijdigheid van belang, betrekking hebbend op het verleden en niet op de toekomst.

(*) https://blog.smartsyndic.be/qa/user/sbe/

 

 

Tegenvraag : welk antwoord geeft uw huidige (beroeps)syndicus op uw vraag ?

Indien men uit hoofde van BW 577-6 §9  niet mag deelnemen aan de stemming wegens belangenvermenging, lijkt het mij logisch te concluderen dat men aldus wettelijk geacht is noch aanwezig noch vertegenwoordigd te zijn, zelfs al is men fysisch wel ter plaatse en ingeschreven op de algemene vergadering.
In dit geval zijn 540 stemmen aanwezig en zal eigenaar B met zijn 300 stemmen de beslissende factor zijn. Wellicht kan men dan inroepen dat één eigenaar (van de drie) niet in staat mag zijn om de benoeming van een syndicus tegen te houden, dit is dan wel een zaak voor de rechtbank om de “bedoelingen van de wetgever te interpreteren”.

B.W. Art. 577-6 § 9 :

 

”Een lasthebber………………opdracht die hem werd toevertrouwd.” En NIET: is of zal….

06022016

Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link