fbpx

Organisatie feesten

Word je eigen syndicus

71 keren bekekenVeiligheid in Gebouw

Geachte

Onze mede-eigendom bestaat uit 112 kavels en heeft in de midden een tuin.

Recentelijk werd door twee mede-eigenaars, die deel uitmaken van de Raad van Mede-eigendom, een VZW opgericht met de bedoeling feesten (bbq, nieuwjaarsreceptie, enz.) in te richten in de tuin of in de ondergrondse garages bij slecht weer.

In de wet op de mede-eigendom is voorzien dat de VME slechts één orgaan mag hebben, namelijk de algemene vergadering. Kan dit zomaar dat een VZW feesten inricht op onze mede-eigendom? Moeten zij geen toelating hebben van de algemene vergadering, en zo ja met welke meerderheid.

Met dank.

Vraag beantwoord

Het gebruik van de tuin , staat dit beschreven in een reglement van de VME ?

De wet mede-eigendom voorziet niet 1 maar wel 4 organen :

  • syndicus
  • raad mede-eigendom
  • commissaris van de rekeningen
  • de AV

een VZW opgericht met de bedoeling feesten (bbq, nieuwjaarsreceptie, enz.) in te richten in de tuin of in de ondergrondse garages bij slecht weer.

Feestje in de gemene tuin gezellig ! (?) , maar er mag geen sprake zijn van overlast…vandaar wat is toegelaten , gebruik tuin ?

In de ondergrondse garage bij slecht weer ? wat is bepaald in het reglement mbt. tot deze delen , moeten deze niet vrijblijven ect…

Algemeen : leden van de raad van mede-eigenaars hebben geen enkel privilege omdat ze zetelen in de raad ….hebben niet meer of minder te zeggen als de andere mede-eigenaar.

De wet zegt art. 577-2§5 dat de mede-eigenaar het recht heeft op het gebruik en het genot van de gemeenschappelijke zaak, overeenkomstig haar bestemming en in zover zulks met het recht van zijn deelgenoten verenigbaar is.

Wie zijn de leden van die opgerichte VZW , ook niet-mede-eigenaars ? dan lijkt het me noodzakelijk dat de AV haar toestemming noodzakelijk is en dit met een 2/3 en/of 4/5 meerderheid.
Art. 577-7§ De algemene vergadering beslist:
1° bij meerderheid van twee derden van de stemmen:

  1. a) over iedere wijziging van de statuten voor zover zij slechts het genot, het gebruik of het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten betreft, onverminderd artikel 577-4, § 1/1

EN/OF

2° bij meerderheid van vier vijfden van de stemmen:

e) over alle daden van beschikking van gemeenschappelijke onroerende goederen,

Tevens moeten de statuten notarieel aangepast worden dit conform :

Art. 577-4 § 1.  De basisakte en het reglement van mede-eigendom, die de statuten van het gebouw of van de groep van gebouwen vormen, alsook iedere wijziging die daarin wordt aangebracht, moeten het voorwerp zijn van een authentieke akte.

met reglement doel ik = reglement van mede-eigendom en reglement van interne orde.

Posted new comment

rechtspraak : het verlenen van het gebruiksrecht beoordeelt als een verandering van de bestemming die een wijziging van de splitsingsakte nodig maakt.

maw/ 4/5 van de stemmen

You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This