Mag het overschot op de werkingskosten van een eigenaar teruggestort worden bij verkoop?

Word je eigen syndicus

1.50K keren bekekenKosten en Vergoedingen in Mede-Eigendom

De AV besloot hoge voorschotten voor het werkingskapitaal te betalen om zo overschotten te creëren ( en geen reservesfonds aanleggen ) die dienen om investeringen ( schilderwerken ) te betalen.

De vraag is of de syndicus deze “overschotten” aan de eigenaars mogen terug betalen, juist voor ze hun appartement verkopen aan een derde?

De wetgeving maakt een onderscheid tussen werkingskapitaal en reservekapitaal. Het reservekapitaal is definitief verworven door de vereniging van mede-eigenaars en kan nooit terugbetaald worden in geval van verkoop.

Wat betreft het werkingskosten is het complexer. De wetgeving zegt in Art. 577-11 §2 4°.

[…] Onverminderd andersluidende overeenkomsten tussen partijen inzake de bijdrage in de schuld, draagt de nieuwe mede-eigenaar het bedrag van de in het eerste lid, 1°, 2°, 3° en 4°, vermelde schulden. De gewone lasten worden gedragen door de nieuwe mede- eigenaar vanaf de dag waarop hij effectief gebruik heeft gemaakt van de gemeenschappelijke delen.

Bij een overdracht of aanwijzing van het eigendomsrecht is de verkrijger evenwel verplicht tot betaling van de buitengewone lasten en de oproepen tot kapitaalinbreng waartoe de algemene vergadering van de mede-eigenaars heeft besloten, indien deze heeft plaatsgehad in de periode tussen het sluiten van de overeenkomst van overdracht en het verlijden van de authentieke akte en indien hij over volmacht beschikte om aan de algemene vergadering deel te nemen.

Ter info, er wordt verwezen naar 1°, 2°, 3° en 4°. Deze zijn:

1° het bedrag van de uitgaven voor behoud, onderhoud, herstelling en vernieuwing waartoe de algemene vergadering of de syndicus vo?o?r de vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft besloten, maar waarvan de syndicus pas na die datum om de betaling heeft verzocht;

2° een staat van de oproepen tot kapitaalinbreng die door de algemene vergadering van de mede-eigenaars zijn goedgekeurd vo?o?r de vaste datum van de eigendomsoverdracht, alsook de kostprijs van de dringende werkzaamheden waarvan de syndicus pas na die datum om de betaling heeft verzocht;

3° een staat van de kosten verbonden aan het verkrijgen van gemeenschappelijke delen, waartoe de algemene vergadering vo?o?r de vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft besloten, maar waarvan de syndicus pas na die datum om de betaling heeft verzocht;

4° een staat van de door de vereniging van mede-eigenaars vaststaande verschuldigde bedragen, ten gevolge van geschillen ontstaan vo?o?r de vaste datum van de eigendomsoverdracht, maar waarvan de syndicus pas na die datum om de betaling heeft verzocht.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This