Mag een syndicus een uitdruk uit het register doorsturen of dient deze de notulen te sturen?

Word je eigen syndicus

167 keren bekekenSyndicus

Onze ontslagnemende syndicus stuurde de mede-eigenaars het PV van de laatste algemene vergadering. Echter, het ons bezorgde PV was niet het document wat de dagvoorzitter van de AV en enkele nog aanwezige mede-eigenaars (o.a. ik) hebben ondertekend. Het ons gemailde PV was een schriftelijke variant, opgesteld in Syndesk, met zelfs enkele aanpassingen en weglatingen en dus ook zonder enige handtekening erop. Nu, ik had foto’s gemaakt van het document na mijn ondertekening in de AV, dus ik heb bewijs wat er effectief genotuleerd werd.

Mijn vraag is of de syndicus een uitdruk – met titel PV – uit het register mag doorsturen of dient de syndicus weldegelijk steeds de ondertekende notulen aan de ME’s binnen de dertig dagen te bezorgen?

En ja, ik weet wat de mede-eigendomregelgeving vermeldt:
Onder 3.87, § 10: “… De syndicus stelt de notulen van de beslissingen op …”;
Onder 3.87, § 12: “… § 12. De syndicus neemt binnen dertig dagen na de algemene vergadering de beslissingen bedoeld in de paragrafen 10 en 11 op in het register bedoeld in artikel 3.93, § 4, en bezorgt die binnen diezelfde termijn aan elke titularis van een zakelijk recht … Als een van hen het proces-verbaal niet binnen de gestelde termijn heeft ontvangen, brengt hij de syndicus daarvan schriftelijk op de hoogte.”;
En onder 3.93, § 4: “… De beslissingen van de algemene vergadering worden in een register opgetekend, dat zich bevindt op de zetel van de vereniging van mede-eigenaars. Dit register kan ter plaatse en zonder kosten door iedere belanghebbende geraadpleegd worden. …”.

Voor mij is het duidelijk wat men ‘dient’ te doen, kwestie is of onze syndicus al of niet (bewust) een overtreding begaat volgens de wet van mede-eigendom?
En ik bedoel duidelijk, want onder Art. 3.94, §1, 5°: “… de notulen van de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de vorige drie jaar, … “.

lebragard Vraag beantwoord april 5, 2024

Mag een syndicus een uitdruk uit het regsister doorsturen of dient deze de notulen te sturen.

Wettelijk zo bepaalt , moet de syndicus “de AV beslissingen” doorsturen en deze staan in de notulen , dus de syndicus moet de ondertekende genotuleerde AV beslissen doorsturen….

Mijn vraag is of de syndicus een uitdruk – met titel PV – uit het register mag doorsturen of dient de syndicus weldegelijk steeds de ondertekende notulen aan de ME’s binnen de dertig dagen te bezorgen?

De wetgever is in deze minder nauwkeurig en slordig geweest ! men spreekt over notulen , proces verbaal , beslissingen en gooit alles op een hoop. Is het PV de genotuleerde AV beslissingen die ook thuishoren in het register  en wat als deze notulen ook een weergave geeft van bespreking van de agendapunten ? ect….

De syndicus moet binnen een termijn van dertig dagen na de algemene vergadering twee acties ondernemen: enerzijds, de beslissingen opnemen in het register, anderzijds de beslissingen toesturen.

De wet spreekt hier van ‘beslissingen’, doch allicht worden de notulen bedoeld. (!?) de wetgever had duidelijker moeten zijn zoals in art.3.94 §1 , 5° de notulen ipv. de beslissingen.

De notulen minstens volgende vermeldingen moeten bevatten:

  1. plaats, datum en uur van de aanvang van de vergadering en het uur van afsluiten
  2. de vaststelling dat de vergadering voldoet aan het wettelijk aanwezigheidsquorum
  3. de naam van de voorzitter van de vergadering en de secretaris
  4. de agenda
  5. de tekst van elk agendapunt waarover de stemming wordt gevraagd
  6. de nauwkeurige stemuitslag per agendapunt met opgave van de namen van de mede-eigenaars die tegen hebben gestemd of die zich hebben onthouden.

Méér dan dat hoeft de syndicus dus niet te notuleren. Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat de syndicus een verslag van de vergadering zou moeten opmaken in de notulen.

Beantwoord uw vraag ;

Zo uw notulen van de AV ook een weergave omvat van de bespreking van de agendapunten (wat strikt genomen niet moet opgenomen worden) het zij zo en kan de syndicus deze niet aanpassen/veranderen en dient deze de genotuleerde beslissingen in zijn geheel door te sturen of is uw syndicus zo inventief om knip en plakwerk te doen en enkel de beslissingen door te zenden ? Kan en mag ook niet , de notulen kunnen NIET gewijzigd of aangepast worden tenzij door een AV beslissing of rechtelijke macht.

De syndicus moet er zich van bewust zijn dat enkel de tijdens de algemene vergadering ondertekende notulen rechtskracht hebben.

Enkel  Art. 3.94, §1, 5°: “ is duidelijk “ de notulen van de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de vorige drie jaar, … “.

lebragard Vraag beantwoord april 5, 2024
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This