financiële afrekening ‘?’

Word je eigen syndicus

74 keren bekekenBoekhouding VME

Geachte,

Omschrijving case :

Ik ben eigenaar van een appartement en heb omtrent de financ. afrekening(en) een “conflict” met de syndicus !

Samengevat :

Gezien mijn twijfel omtrent de juistheid van de afrekeningen heb ik een financ. rapport opgemaakt van de laatste 4 boekjaren (periode 1/4 /2018 t/m 31/3/2022).

Voor de opmaak van dit rapport heb ik onderstaande basisdocumentatie gebruikt :

– voor de kosten werden de bedragen overgenomen van de (jaarlijkse) afrekeningen van de syndicus

– voor de reëel betaalde provisies @ VME en de ontvangen saldi van de VME gebruikte ik een staffel van de bankuitr.

Huidige situatie :

Mijn financ. analyse (+ bijlagen bestaande uit de bankuitr. en een financ. samenvatting) werden per mail doorgestuurd aan de syndicus.

Ik ontvang hierop GEEN reactie.

Mijn concrete vraag is op welke manier ik dit dossier verder moet / kan aanpakken ?

Graag geef ik jullie verdere gedetailleerde toelichting omtrent dit dossier. 

Dank om mij te adviseren.

Vriendelijke groeten.

Karel Possemiers

lebragard Vraag beantwoord januari 24, 2023

Bent in uw VME aangesteld als commissaris van de rekeningen ?

Zo neen , vraag dan eerst aan deze de nodige uitleg.

Uiteraard kan ook elke mede-eigenaar een controle doen van de boekhouding en inzage vragen en krijgen van ALLE niet PRIVATIEVE stukken , op het kantoor van de syndicus maar makkelijks halve is de CvR de aangewezen persoon. Het is immers deze die het mandaat kreeg van de algemene vergadering om de controle te doen naar de boekhouding toe, waardoor de syndicus gepast moet op reageren….

De bevoegdheden van de CvR (commissaris vd rekeningen) staan vermeld in het RIO…..en indien niet …..maak er dan werk van = agendapunt “bevoegdheden aan de CvR” /AV beslissing/ inschrijven in het RIO

bijvoorbeeld :

DE COMMISSARIS VAN DE REKENINGEN BENOEMING , VERPLICHTINGEN EN BEVOEGDHEDEN. Art 577-8/2 BW.

De algemene vergadering wijst jaarlijks een commissaris van de rekeningen aan, die al dan niet een mede-eigenaar is.

De commissaris van de rekeningen zal, tegen een door de algemene vergadering vastgestelde bezoldiging, instaan voor de verificatie van de rekeningen van de syndicus . Het wordt de commissaris uitdrukkelijk toegestaan te allen tijde ter plaatse inzage te nemen van de boeken, brieven en notulen en in het algemeen van alle geschriften van de VME. en hij kan zich hiertoe alle stukken en inlichtingen laten verschaffen door de syndicus en door derden die hij nuttig acht om zijn opdracht uit te oefenen.

De syndicus dient hem , zonder kosten , zijn volstrekte medewerking te geven.

De commissaris van de rekeningen zal verslag uitbrengen op de algemene vergadering over zijn werkzaamheden.

Hij heeft de bevoegdheid zich te verzetten tegen de uitbetaling van iedere som waarvan de gegrondheid hem niet bewezen lijkt.

Indien de syndicus het niet eens is met dit verzet kan hij zulks aangetekend kenbaar maken aan de banken waar de vereniging van mede-eigenaars rekeninghouder is.

Over één en ander zal op de eerst volgende algemene vergadering, die hij desgevallend zelf kan bijeenroepen zoals hierna gezegd, een beslissing worden genomen.

Hij kan de syndicus vragen een bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen indien hij van oordeel is dat er dringende maatregelen vereist zijn; indien de syndicus hieraan geen gevolg geeft mag hij zelf de oproepingen versturen en de dagorde bepalen van deze vergadering.

lebragard Posted new comment januari 24, 2023

Mijn concrete vraag is op welke manier ik dit dossier verder moet / kan aanpakken ?

Span de commissaris van de rekeningen voor uw kar…en of de raad (zo die er is)
Cavalier seul is moeilijk , samen = sterk

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link