fbpx

Creatie van bijkomende parkeerplaatsen in ondergrondse parking

Word je eigen syndicus

515 keren bekekenStatuten

Regelmatig zien we dat sommigen illegaal gebruik maken van de gemeenschappelijke zones in de ondergrondse parking om er een moto of voertuig te parkeren …
Eventueel dachte we om bijkomende plaatsen voor die moto’s te creëren .. doch ik vermoe dat we daarvoor de statuten moeten laten aanpassen.
Sommige leden van de RvMe stellen voor een huurprijs te vragen voor het gebruik van die bijkomende plaatsen en de opbrengst ervan toe te kennen aan het ‘ reservefonds ‘ …
Mag dit zo maar beslist worden door de AV – zonder aanpassing van de statuten ? Want door enkel huur te vragen delen die gebruikers in feite niet bij in de gemene kosten van het gebouw ??
Dank bij voorbaat voor uw antwoord(en).
Mvg – AS

Vraag beantwoord

https://blog.smartsyndic.be/qa/verhuur-van-gronden-door-een-vme/

Onze samenvatting:

Beslissing in de AV: inhoud verhuurcontract en prijzen.

Wie onderhandelt met de kandidaat-huurders en maakt de keuze?

Syndicus stelt jaarlijks document op betreffende de globale inkomsten en geeft aan welke “inkomsten” een individuele eigenaar bekomen heeft (quotiteit). Deze geeft het aan samen met zijn andere inkomens.

Vraag beantwoord

Schoenmaker blijf bij uw leest. Niet de RvM beslist , heeft géén enkele beslissingsbevoegdheid, dit is voorbehouden en exclusief voor de AV.

Gemene delen zijn gemene delen. De AV kan beslissen om bv. extra parkeerplaatsen te voorzien op die gemene delen = bestemmingswijziging = 4/5 van de stemmen = statuten aanpassen.

AV kan ook een exclusief gebruiksrecht geven aan enkelen (erfdienstbaarheid) maar hier ook weer aanpassen statuten

https://legalnews.be/burgerlijk-recht/verbintenissenrecht/exclusief-gebruiksrecht-van-gemeenschappelijke-delen-of-privatieve-eigendom-in-een-appartementsgebouw-cla

Een exclusief gebruiksrecht komt vaak al tot stand in de basisakte.

Maar het is ook mogelijk dat dit recht later toegekend wordt bij beslissing van de Algemene Vergadering

!Opgelet! Indien er later over wordt gestemd is er steeds een 4/5e meerderheid nodig! Het gaat immers om de wijziging van de bestemming van het onroerend goed of een deel daarvan.

Er dient eveneens rekening gehouden te worden met de mogelijkheid dat de Algemene Vergadering dit recht ook terug kan intrekken met een 4/5e meerderheid.

De Algemene Vergadering moet overigens steeds in de mogelijkheid zijn om dit recht met een gekwalificeerde meerderheid terug in te trekken.

O.m deze reden is het niet mogelijk om een eeuwigdurend exclusief gebruiksrecht toe te kennen aan een mede-eigenaar.

Een titularis van een exclusief gebruiksrecht is geen eigenaar.

Verder mbt.verhuren van de parkeerplaatsen…

Deze plaatsen Privé verhuring is moeilijker daar de VME géén eigen inkomsten kan/mag hebben….anders VME inkomsten , aangifte bij de fiscus.

de wet:

(gebruik gemene delen)
Art. 577-2
§ 5. De mede-eigenaar heeft recht op het gebruik en het genot van de gemeenschappelijke zaak, overeenkomstig haar bestemming en in zover zulks met het recht van zijn deelgenoten verenigbaar is.
Daden tot behoud van het goed en daden van voorlopig beheer kan hij wettig verrichten.

(statuten aanpassen bij iedere wijziging , wordt meestal doelbewust vergeten met de gekende nadelige gevolgen , nieuwkomers VME)

Art. 577-4 § 1

De basisakte en het reglement van mede-eigendom, die de statuten van het gebouw of van de groep van gebouwen vormen, alsook iedere wijziging die daarin wordt aangebracht, moeten het voorwerp zijn van een authentieke akte.

(de VME kan geen ander vermogen hebben dan….uiteraard zijn er juristen die dit anders kunnen zien en benaderen maar….de fiscus kan dit te weten komen..nietwaar !)
Art. 577-5.
§3. De vereniging van mede-eigenaars kan geen ander vermogen hebben dan de roerende goederen nodig voor de verwezenlijking van haar doel, dat uitsluitend bestaat in het behoud en het beheer van het gebouw of de groep van gebouwen. Het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars bestaat minstens uit een werkkapitaal en een reservekapitaal.
(4/5 van de stemmen , wijzigen van bestemming ,

Art.577-7

2° bij meerderheid van vier vijfden van de stemmen:

a) over iedere andere wijziging van de statuten, daarin begrepen de wijziging van de verdeling van de lasten van de mede-eigendom;

b) over de wijziging van de bestemming van het onroerend goed of van een deel daarvan;

c) over de heropbouw van het onroerend goed of de herstelling van het beschadigd gedeelte in geval van gedeeltelijke vernietiging;

d) over iedere verkrijging van nieuwe onroerende goederen bestemd om gemeenschappelijk te worden;

e) over alle daden van beschikking van gemeenschappelijke onroerende goederen, dit omvat ook de wijziging van de zakelijke gebruiksrechten ten voordele van één mede-eigenaar op de gemene delen, op voorwaarde dat dit gemotiveerd wordt door het rechtmatig belang van de vereniging van mede-eigenaars, in voorkomend geval, tegen betaling van een vergoeding in verhouding tot de schade die zulks mocht veroorzaken.

Bijkomende vraag voor/aan de vraagsteller :

  • hoeveel appartementen telt de VME ?
  • hoe investeert men in het reservefonds , per aandeel of een vast bedrag ?
  • hoe betaalt men de ereloonnota (factuur) van de syndicus ? ieder zijn deel volgens de aandelen of ieder een vast gelijk bedrag ?
Posted new comment

Op fiscaal vlak bestaat de vereniging van me­de-eigenaars niet. Dat betekent dat als die “vere­ni­ging” inkomsten verkrijgt (bv. uit de verhuring), iedere mede-eigenaar geacht wordt zijn deel van die inkomsten zelf gekregen te heb­ben. Concreet betekent dit dat elke mede-eige­naar deze inkomsten zelf moet aangeven in zijn be­­lastingaangifte.

Reminder aan de vraagsteller :    AS

Bijkomende vraag voor/aan de vraagsteller :

  • hoeveel appartementen telt de VME ?
  • hoe investeert men in het reservefonds , per aandeel of een vast bedrag ?
  • hoe betaalt men de ereloonnota (factuur) van de syndicus ? ieder zijn deel volgens de aandelen of ieder een vast gelijk bedrag ?

AS ,   dank om te antwoorden…..

Vraag beantwoord

géén antwoord van de vraagsteller…interesse ?

Vraag beantwoord
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This