fbpx

Zijn notulen van de AV door onvolledig notuleren van beslissingen ongeldig of juridisch aanvechtbaar

Word je eigen syndicus

De syndicus wordt aangesteld als secretaris van de AV.

De stemming voor de punten (vermeld op de dagorde van de AV) gebeurt met schriftelijke stemmingsformulieren.

Het voorwerp voor de stemming wordt niet op het stemmingsformulier genoteerd.  In totaal zijn er 33 stemmingspunten. Het stemmingsformulier bevat enkel een nummer dat dan nog niet overeenkomt met het nummer van het agendapunt (meerdere stemmingen per agendapunt), wat zeer verwarrend is en niet bevorderlijk voor een correcte stemming.

Na alle stemmingen worden de formulieren ingezameld en tijdens de pauze verwerkt door de syndicus.

1) Toepassing van art. 577-6, § 10 B.W. : De syndicus stelt de notulen van de beslissingen op die worden genomen door de algemene vergadering met vermelding van de behaalde meerderheden en de naam van de mede-eigenaars die tegen hebben gestemd of zich hebben onthouden.

De syndicus vermeldt daarna in de notulen van de algemene vergadering het resultaat van een bepaalde beslissing door enkel te vermelden unaniem akkoord, met meerderheid van stemmen hetzij akkoord (of hetzij niet akkoord) EN de namen van de mede-eigenaars die niet akkoord zijn met een bepaalde beslissing.

De namen van de onthoudingen, blanco of ongeldige stemmen worden niet genotuleerd alhoewel dit volgens de wet op de mede-eigendom, die van dwingend recht is, verplicht te notuleren is.

De breuk/verhouding met als teller het aantal quotiteiten dat akkoord is en met als noemer het aantal quotiteiten dat meetelt voor de berekening van de behaalde meerderheid voor een bepaalde stemming wordt niet genotuleerd.

Immers de noemer wordt berekend op basis van de aanwezige quotiteiten bij het begin van de vergadering waarvan de quotiteiten voor de onthoudingen, blanco en ongeldig stemmen alsook de quotiteiten van mede-eigenaars die tijdens de vergadering de zaal verlaten en niet gestemd hebben, worden afgetrokken.

Het is ook belangrijk te weten dat enkel de gerechtigde quotiteiten aan een bepaalde stemming deelnamen (bvb. beslissing voor garagecomplex kan enkel gebeuren door de quotiteiten van het garagecomplex) en niet door alle aanwezige quotiteiten.

Na ontvangst van de notulen en de aangehechte stemmingsformulieren wordt het puzzelen om de stemmingsresultaten af te toetsen aan de rechtsgeldigheid van de betreffende stemming.

2) Toepassing van art. 577-9, §2 B.W.: Iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering te vernietigen of te wijzigen indien die hem een persoonlijk nadeel oplevert.

Het persoonlijk nadeel is dat het notuleren van een bepaalde meerderheidsbeslissing met enkel de namen niet akkoord, (zonder de namen van de onthoudingen en de stemverhoudingen), resulteert in een totaal andere perceptie van de behaalde meerderheid, minstens wanneer de notulen in een andere procedure (kunnen) aangewend worden.  Bij veel onthoudingen kan dit wel een ander beeld van de stemming weergeven (ruime of nipte meerderheid).

Vraag :

  1. Zijn de juridische gevolgen voor de VME dat de notulen ongeldig zijn wanneer de syndicus de stemmingsresultaten niet volledig notuleert (art. 577-6, §10 B.W.) (cf. supra)?
  2. Betekent het onvolledig notuleren en het persoonlijk nadeel zoals vermeld (cf. supra) dat de beslissingen onregelmatig, bedrieglijk of onrechtmatig zijn waardoor de vernietiging van de stemmingsresultaten kan gevraagd worden aan de Vrederechter (art. 577-9, §2 B.W. en art. 577-6, §10 B.W.)?
Vraag beantwoord

vraag 1 : NEEN

vraag 2 : JA

https://docplayer.nl/1811468-Gedwongen-mede-eigendom-ten-titel-van-bijzaak-mandeligheid-en-appartementsrecht.html

pag. 78

Vraag beantwoord
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This