fbpx

Wettelijke termijn uitstel AV 2020 van VME ingevolge COVID-19 na 30/06/2020?

Word je eigen syndicus

18 keren bekekenAlgemene Vergadering

Het Koninklijk besluit nr. 4 van 09/04/2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie, verlengd door het KB van 28/04/2020, bepaalt in artikel 2 dat (citaat) “Alle algemene vergaderingen van mede-eigenaars zoals bedoeld in de artikelen 577-3 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, die niet kunnen doorgaan omwille van de veiligheidsvoorschriften gerelateerd aan het Covid-19 pandemie gedurende de in artikel 1 bedoelde periode, moeten worden gehouden binnen vijf maanden na het verstrijken van deze periode, zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid van artikel 577-6, § 11, van het Burgerlijk Wetboek” (einde citaat).

Dit betekent dat alle AV die voorzien waren tussen 10/03/2020 t/m 30/06/2020 met maximum 5 maanden kunnen worden uitgesteld (maximum t/m 30/11/2020). Ik begrijp hieruit dat een AV die statutair bv. dient gehouden tussen 15/04/2020 en 30/04/2020 ten laatste op 30/09/2020 dient plaats te vinden.

De AV van onze VME dient echter statutair jaarlijks plaats te vinden tussen 15/09 en 30/09 (in 2020 dus na 30/06/2020). Tot op heden heeft de syndicus echter nog geen uitnodigingen voor de AV verstuurd. Mijn vragen :

1. Mocht onze AV wettelijk worden uitgesteld en zo ja tot maximum welke datum?

2. In bevestigend geval, via welk KB werd dit extra uitstel voor AV’s, voorzien voor het statutair plaatsvinden na 30/06/2020, bekrachtigd?

KB van 09/04/2020 : http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=nl&nm=2020020781&la=N
KB van 28/04/2020 : http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2020042803

Vraag beantwoord

De AV van onze VME dient echter statutair jaarlijks plaats te vinden tussen 15/09 en 30/09 (in 2020 dus na 30/06/2020).

29 JULI 2020

Ingevolge de verstrengde maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli 2020 werd contact genomen met het kabinet Geens.

Volgens de minister is er voor algemene vergaderingen niets veranderd: ‘Na bijkomende navraag bij het crisiscentrum, kan ik bevestigen dat een algemene vergadering van mede-eigenaars nog steeds als professionele activiteit geldt’. Met andere woorden: algemene vergaderingen zijn volgens de minister niet verboden en kunnen/moeten plaatsvinden.

Er is geen verbod op niet-essentiële verplaatsingen, ook niet in Antwerpen. Mede-eigenaars mogen zich nog altijd verplaatsen om een algemene vergadering bij te wonen, ook wanneer ze daarvoor de gemeente- of provinciegrenzen moeten oversteken. Let wel, in Antwerpen moet men rekening houden met de avondklok die geldt tussen 23u30 en 6u ’s ochtends. Iedere Antwerpse mede-eigenaar die een algemene vergadering bijwoont, moet om 23u30 thuis zijn.

Het standpunt van de minister inzake het aantal deelnemers blijft tevens ongewijzigd. Net omdat een algemene vergadering een professionele activiteit vormt, zijn de regels inzake sociale bubbels er niet op van toepassing: ‘er geldt in principe geen maximum aantal deelnemers, maar er wordt met aandrang gevraagd om de basisrichtlijnen op het vlak van afstand en hygiëne na te leven’.

Bij de organisatie van algemene vergaderingen moeten de veiligheidsvoorschriften uit de sectorgids nauwgezet worden toegepast!

https://www.biv.be/veelgestelde-vragen/coronavirus-beheer/ik-ben-syndicus-wat-met-algemene-vergaderingen-nu-lockdownperiode-voorbij-wettelijk-uitstel

Vraag beantwoord
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This