fbpx

WAt mag een commissaris der rekeningen ?

Word je eigen syndicus

126 keren bekekenCommissaris van de Rekeningen

Mag een commissaris der rekeningen zelfstandig verzekeringscontracten wijzeigen zonder nstemming van de AV.

Mag een commissaris der rekeningen betalen of de kosten van een klacht bij de syndicus ( klacht waarvan hij mede de oorzaak is en in onrecht ) door de VME betaald wordt of niet ?

Vraag beantwoord

Om te onthouden is :

  • commissaris vd rekeningen is verplicht (college mogelijk)
  • wettelijke omkadering is niet door de wetgever voorzien
  • Algemene Vergadering beslist wat en welke bevoegdheden deze krijgt

Het is dus perfect mogelijk dat de AV beslist dat de CvR een ruime bevoegdheid krijgt mbt. het vervullen van zijn wettelijke taak nml. controle van de rekeningen.

bijvoorbeeld :

DE COMMISSARIS VAN DE REKENINGEN BENOEMING ,
VERPLICHTINGEN EN BEVOEGDHEDEN. Art 577-8/2 BW.
De algemene vergadering wijst jaarlijks een commissaris van de rekeningen aan, die al dan niet een mede-eigenaar is.
De commissaris van de rekeningen zal, tegen een door de algemene vergadering vastgestelde bezoldiging, instaan voor de verificatie van de rekeningen van de syndicus . Het wordt de commissaris uitdrukkelijk toegestaan te allen tijde ter plaatse inzage te nemen van de boeken, brieven en notulen en in het algemeen
van alle geschriften van de VME. en hij kan zich hiertoe alle stukken en inlichtingen laten verschaffen door de syndicus en door derden die hij nuttig acht om zijn opdracht uit te oefenen.
De syndicus dient hem , zonder kosten , zijn volstrekte medewerking te geven.
De commissaris van de rekeningen zal verslag uitbrengen op de algemene vergadering over zijn werkzaamheden.
Hij heeft de bevoegdheid zich te verzetten tegen de uitbetaling van iedere som waarvan de gegrondheid hem niet bewezen lijkt.
Indien de syndicus het niet eens is met dit verzet kan hij zulks aangetekend kenbaar maken aan de banken waar de vereniging van mede-eigenaars rekeninghouder is.
Over één en ander zal op de eerst volgende algemene vergadering, die hij desgevallend zelf kan bijeenroepen zoals hierna gezegd, een beslissing worden genomen.
Hij kan de syndicus vragen een bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen indien hij van oordeel is dat er dringende maatregelen vereist zijn; indien
de syndicus hieraan geen gevolg geeft mag hij zelf de oproepingen versturen en de dagorde bepalen van deze vergadering.

stellen dat :

Dit betekent dat de CvR nagenoeg niet meer bevoegdheden heeft dan een andere mede-eigenaar.

Is van de pot gerukt en onjuist. De CvR moet in alle onafhankelijkheid zijn werk kunnen doen en moet daarom alle documenten kunnen inzien van die VME.

Uiteraard respecteert de CvR “de privacy” van de mede-eigenaars , bij het uitoefenen van zijn opdracht.

Best geeft de VME/AV ook de volmacht aan/voor de CvR zodat deze een controle bankkaart (enkel lezen) kan krijgen zodat deze de rekeningen van de VME ten alle tijden kan controleren.

Vraag beantwoord
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This