vorige syndicus kent de gebruikte vme rekening niet, veel rekeningen zijn niet betaald

Word je eigen syndicus

302 keren bekekenSyndicus

Onze vorige syndicus heeft na het overlijden van de medewerker die onze dossiers deed een nieuwe syndicus onze dossiers laten overnemen via de AV van augustus. Er zijn op heden nog  geen slotrekeningen opgemaakt voor het voorbije boekjaar. Het rekeningnummer waar alle eigenaars op hebben gestort is nu ineens ongekend bij de vorige syndicus. Volgens de nieuwe sydicus zijn er al een hele stapel onbetaalde rekeningen opgedoken. Alle verantwoordelijkheid word momenteel afgeschoven op de overleden persoon, hij was geen aandeelhouder en ook geen zaakvoerder van de bvba die het syndicus contract had. Ook de nieuwe syndicus maakt weinig vooruitgang , het nieuwe rekeningnummer om op te storten is na weken nog niet gekend… Wanneer we aandringen op contactopname met de oude syndicus werd meegedeeld dat we daar niets meer kunnen mee winnen. We hebben het gevoel dat we in een situatie zijn gedwongen om te veranderen van syndicus na het overlijden van de dossierbeheerder omdat de zaakvoerder geen kennis had van de dossiers en er rap vanaf wou. Er werd onder meer beweerd dat enkel de beheerder een syndicusnummer had. Het BIV  nummer staat momenteel wel op de zaakvoerster en er staat zowel titularis als syndicus vermeld. Welke stappen kunnen we eventueel nemen? De eigenaars hebben enkel mails met opvragingen provisie on naam van de bvba komende van een email adres van de bvba ondertekend door de beheerder in opdracht van de bvba (staat uitdrukkelijk vermeld).

Ann1 Vraag beantwoord 5 dagen geleden

Alle verantwoordelijkheid word momenteel afgeschoven op de overleden persoon

De wet mede-eigendom is duidelijk : de syndicus is als “enige” aansprakelijk voor zijn beheer , de medewerker (overleden) werkte in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van de syndicus.

 Art. 3.89. Syndicus (577-8)

  § 6. De syndicus is als enige aansprakelijk voor zijn beheer; hij kan zijn bevoegdheid niet overdragen dan met de toestemming van de algemene vergadering en slechts voor een beperkte duur of voor welomschreven doeleinden.

Wat te doen : huidige syndicus moet de nodige stappen ondernemen en de vorige syndicus in gebreke stellen mbt. het beheer van uw VME. Geef de vorige syndicus 2 weken de tijd om klaarheid te brengen , nadien gerechtelijke procedure….als enige aansprakelijk….en De eigenaars hebben enkel mails met opvragingen provisie on naam van de bvba komende van een email adres van de bvba ondertekend door de beheerder in opdracht van de bvba (staat uitdrukkelijk vermeld).

Indien de huidige syndicus omwille van ……? geen gevolg geeft aan jullie vraag , laat deze dan verplicht een BAV organiseren op vraag van de mede-eigenaars met agendapunt : aansprakelijkheid vorige syndicus en te ondernemen actie. Na stemming is deze verplicht het goedgekeurd agendapunt uit te voeren. (hopelijk hoeft dit niet!)

Art. 3.87. Algemene vergadering: organisatie (577-6)

  § 2. De syndicus houdt een algemene vergadering tijdens de in het reglement van interne orde vastgelegde periode of telkens als er dringend in het belang van de mede-eigendom een beslissing moet worden genomen.
Onverminderd het eerste lid, houdt de syndicus een algemene vergadering op verzoek van één of meer mede-eigenaars die ten minste één vijfde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten. Dit verzoek wordt bij aangetekende zending aan de syndicus gericht, die binnen de dertig dagen na de ontvangst van het verzoek de bijeenroeping verzendt aan de mede-eigenaars……..

wet mede-eigendom =

https://www.biv.be/media/1461/download?inline

 

https://www.imove.be/images/Nieuws/Volledige-wetgeving.pdf

lebragard Posted new comment november 20, 2022

Ann , mag ik vragen dat u ons op de hoogte houdt , dank.
Fraude , gelden gebruiken voor andere doeleinden ect….niet om mee te lachen.

en bijkomend heeft uw VME bij de blokpolis een al dan niet uitgebreide rechtsbijstandsverzekering ?

You are viewing 1 out of 3 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link