fbpx

Verslag werking Raad VME : presentatie voor en tijdens de AV?

Word je eigen syndicus

379 keren bekekenRaad van Mede-Eigendom

Krachtens BW art. 57-8/1, §4 dient de RVME tijdens de algemene vergadering de mede-eigenaars een omstandig jaarverslag te bezorgen over de uitoefening van zijn taak. Verleden jaar is dat op onze AV niet gebeurd en tot dan werd het mandaat van de syndicus trouwens steeds probleemloos verlengd via formele “proforma” stemmingen, spijts haar gebrekkige werking. In 2020 heeft de 6 personen tellende RVME een (vice-)voorzitter verkozen en beslist om een omstandig verslag te maken over de werking van de syndicus en dit voor te leggen aan de AV van ME. Zelf werd aan de RVME sedert de vorige AV door de AV geen specifieke taakopdracht toegewezen, behoudens uiteraard de controleopdracht inherent aan dit orgaan.

Om te voorkomen dat de syndicus eventueel bezwaren kan indienen van procedurele aard om aldus legaal te ontsnappen aan de eventuele stopzetting van haar mandaat, had ik graag verduidelijking ontvangen over volgende vragen :

(1) Dient het definitief ontwerp van dit verslag, eenmaal onderling goedgekeurd binnen de RVME, VOORAFgaandelijk aan de AV aan de syndicus voorgelegd om haar de mogelijkheid te bieden te reageren op elementen in het verslag waarmee zij het niet eens is? Haar feedback kan mogelijks leiden tot de aanpassing van het verslagontwerp in geval de syndicus, in de optiek van de RVME, wel een punt heeft.

(2) Mag het verslag in haar eindvorm ook VOORAFgaandelijk aan de AV per e-mail worden meegedeeld aan de ME die hiervoor interesse vertonen (vooraf te bevragen bij de ME wie zo’n info in haar/zijn mailbox wenst te ontvangen)?

(3) Mag de RVME van de syndicus eisen dat het verslag op kosten van de VME worden uitgeprint en uitgedeeld op de AV zelf, ook al oogt het verslag niet positief voor de syndicus?

(4) Verslag te presenteren op de AV als onafhankelijk agendapunt voorafgaandelijk aan het agendapunt strekkende tot de verkiezing verlenging mandaat syndicus? Kan dit van de syndicus, die instaat voor de verzameling, numerieke schikking en verzending van de agendapunten, worden geëist?

(5) Is het wenselijk dat de syndicus aanwezig is tijdens de presentatie van dit verslag of zich voor dit agendapunt even dient terug te trekken, waarbij na presentatie en beantwoording vragen, alle ME zich kunnen beraden voor de stemming verlenging mandaat? Of is het beter dat syndicus de presentatie bijwoont zodat ze zich kan verdedigen, doch zich even terugtrekt wanneer het agendapunt stemming mandaat aan de beurt komt, waarna ze opnieuw het lokaal betreedt als de stemming zelf plaatsvindt? In elk geval dienen de ME en de RVME-leden even van een moment van vertrouwelijke bezinning (buiten de aanwezigheid syndicus in het lokaal van de AV) te kunnen genieten vooraleer de stemming aan te vatten en dit moment dient zo optimaal mogelijk te worden ingepland vooraleer tot de stemming zelf over te gaan.

(6) Mag de voorzitter van de AV aan de syndicus vragen om even het lokaal v/d AV te verlaten tijdens de stemming van verlenging van het mandaat en haar achteraf het resultaat van deze stemming mee te delen van zodra ze de AV terug heeft vervoegd?

Vraag beantwoord

Graag mijn reactie als ervaringsdeskundige 🙂  !!

Vraag 1 :

hoeft niet , syndicus kan altijd achteraf haar commentaar geven

vraag 2 :

Ja , zeker

vraag 3 :

op kosten van de VME ? verslag uitprinten ! hoeveel exemplaren….

vraag 4 :

verslag RvM = agendapunt , mondeling of schriftelijk

vraag 5 :

wenselijk maar hoeft niet , verslag van de RvM is toch objectief met de nodige zekere neutraliteit niet ?

vraag 6 :

Voorzitter AV = orde en tucht , goed verloop van de vergadering , mag vragen dat de syndicus even de zaal verlaat , vragen staat vrij , maar of de syndicus dat wil doen is een andere zaak…

Dit geeft oa. aan wat de wet mede-eigendom is …..dwingend van toepassing , maar als men deze niet volgt…..so what ! een sanctie is niet voorzien en doet men wat men wil , jaja ook de syndicus en de raad…..

Wel is voorzien dat men ,men is de VME , eigenaars bewoners , vruchtgebruikers , naakte eigenaars ect…steeds beroep MOET doen als men iets wil afdwingen wat niet volgens de regels, reglementen , wetten verlopen is. Steeds beroep doen op de vrederechter…..en dan opletten geblazen want soms is men verplicht beroep te doen op de vrederechter binnen een bepaalde termijn , zoniet verliest men dat recht….

Algemeen gesteld :

  • de commissaris van de rekeningen
  • de raad van mede-eigenaars
  • de syndicus

de organen van de VME , moeten de wet , de eigendomsmaterie en de rechtmatige belangen van alle mede-eigenaars respecteren…..statuten en wetten volgen zoniet is het een verloren zaak en moet men beroep doen op de vrederechter……en is er gegarandeerd “Heibel in het Appartementsgebouw.!!”

Vraag beantwoord

https://blog.smartsyndic.be/qa/raad-van-vme-onderling-doorlopend-communiceren-met-tijdens-het-lopend-av-jaar/

https://blog.smartsyndic.be/qa/verslag-werking-raad-vme-presentatie-voor-en-tijdens-de-av/

B.W. Art. 577-6 § 3

Na het verzenden van de bijeenroeping moeten ALLE documenten betreffende ALLE agendapunten “ergens” consulteerbaar zijn.

Gewoonlijk is dit ten kantore van de syndicus.

Dat de syndicus gedurende deze periode een voorafgaandelijke afspraak zou vragen lijkt ons “ultra vires”.

 

De betere syndicus stelt deze gegevens te beschikking op een website en/of verstuurt ze per e-mail.

 

Speciale agendapunten de syndicus er toe brengen alternatieven te zoeken.

Gaat een agendapunt over ingrijpende verbouwingen dan kunnen wij ons inbeelden dat de plannen ervan (ook?) ter inzage liggen bij een architectenbureau.

De syndicus is niet gerechtigd voorafgaande censuur uit te oefenen op ht eindverslag van de RvME.

Dialoog voor het tot standkomen van het eindverslag mag nooit uitgesloten worden en behoort tot de regels van het spel.

 

Desnoods moet de bijeenroeping dan maar vermelden dat het verslag beschikbaar is bij, bijvoordeeld, de voorzitter van de RvME. (adres?).

Deze heeft het uiteraard op de dag van ontvangst van de bijeenroeping doorgestuurd aan de hem gekende e-mailadressen van ME’s.

 

 

Digibeten.

Het publiek van de doorsnee VME is waarschijnlijk niet al te vertrouwd met computers.

Ook uit demokratisch standpunt horen exotische zaken als Facebook geweerd te worden.

Beperk u tot consulteren van websites en e-mail.

Heb er begrip voor dat sommigen liefst “papier” zien.

Huurders:

 

De belangen van eigenaar en huurder zijn per definitie zo tegengesteld dat u best geen slapende honden wakker maakt.

 

 

B.W. Art. 577-6 § 10

De syndicus is de notulist van de vergadering.

Hij hoort onthoudingen en tegenstemmen te noteren.

Zijn aanwezigheid gedurende de ganse vergadering is dan ook imperatief.

De voorzitter kan voor bepaalde stemmingen een nominatief stemformulier opstellen.

Het “bureau”(*) van de vergadering controleert de uitslag en maakt de nominatieve formulieren over aan de syndicus.

(*) bureau:

Term uit basisaktes van voor het computertijdperk.

Bestaat uit: (dag)voorzitter, secretaris, stemopnemers en syndicus.

Voorzitter:

 

De volgorde bepalen van de te behandelden agendapunten is een prerogatief van de voorzitter, zoals in elke vergadering.

Vraag beantwoord
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This