Verkeerde factuur ?

Word je eigen syndicus

159 keren bekekenCommissaris van de Rekeningen

Beste

als rekencommissaris bekijk wekelijks een paar facturen.

mee was een factuur ingeboekt door de syndicus voor het onderhouden van de chauffageketels. dit is zuiver privatief en wordt dan integraal doorgerekend aan de eigenaars omdat dit niets te maken heeft met de alg delen.

Vraag :

mag deze factuur ingeschreven worden in de boekhouding de VME? Ik dacht dat dergelijke facturen rechtstreeks betaald moeten worden aan de syndicus zonder enige info aan de VME.

Er zijn bij ons 4 blokken, bij 2 blokken verwarmt men zich met chauffageketels op gas, de 2 andere blokken zijn aangesloten op het warmtenet van de stad. Bij nazicht van bovenvermelde factuur zag ik ook 2 posities op de factuur staan voor het onderhoud van 2 chauffageketels in de blokken aangesloten op het warmtenet, dus dit is onterecht aangerekend. Ik heb de syndicus hierop gewezen en zal dit eens melden aan het onderhoudsbedrijf.

Vraagje  : als die factuur fout is mag die toch ook niet worden ingeschreven maar moet men eerst een aanpassing vragen?

graag een seintje

met dank.

KLVT Vraag beantwoord december 24, 2022

Welke bevoegdheden hebt u ? Wat staat er in uw RIO ?

De wetgever stelt dat de bevoegdheden van de commissaris van de rekeningen in het RIO wordt ingeschreven. ( AV kan deze bepalen….)

Rekeningcommissaris

Welke modaliteiten worden best opgenomen in het RIO

“In de dwingende bepalingen van de “Appartementswetgeving” is verplichtend voorzien dat de Algemene Vergadering jaarlijks een commissaris van de rekeningen dient aan te wijzen.

Deze aan te wijzen Commissaris is niet noodzakelijk een mede-eigenaar is.

Tot daar de wettelijke verplichting, zonder enige verdere specificatie …, men dien verstande dat het aan de redactie van het reglement van mede – eigendom wordt overgelaten om te voorzien welke verplichtingen en bevoegdheden deze Commissaris op zich neemt. Een en ander is nochtans van groot belang : wanneer de Commissaris zonder meer wordt aangesteld, zonder nadere specificatie van zijn taken en bevoegdheden, kan dit er in de praktijk toe leiden dat deze grotendeels vleugellam blijft, gezien gerezen onduidelijkheden over de afbakening van zijn “actiedomein”.

Open vragen blijven immers deze rond

– de duur van het mandaat van de Commissaris.

– de eventuele bezoldiging van de Commissaris, waarbij men wenselijk opteert voor een vast bedrag.

– ontslagmodaliteiten (waarbij bijvoorbeeld wordt voorzien dat de Algemene Vergadering de Commissaris (enkel) kan ontslaan omwille van ernstige wettige redenen; de mogelijkheid dat de Commissaris zelf op elk ogenblik en met onmiddellijke ingang ontslag kan nemen om gewichtige persoonlijke redenen, jaarlijks te nemen ontslag op de jaarvergadering al dan niet mits voorafgaand mee te delen motivering, …).

– zeer concrete invulling van de taak en opdracht van de Commissaris (controle op de financiële toestand, de boekhouding en de balans van de Vereniging van mede – eigenaars. Dit kan inhouden : controle op het omslaan van de gemeenschappelijke kosten over de mede – eigenaars en de inning van de verschuldigde bijdragen en controle op de verdeling en effectieve uitbetaling van de gemeenschappelijke inkomsten, …)

– Onderzoeksbevoegdheden voor de Commissaris ? Zo is het wenselijk dat de commissaris uitdrukkelijk wordt toegestaan te allen tijde ter plaatse inzage te nemen van de boeken, brieven en notulen en in het algemeen van alle geschriften van de VME, aan de Syndicus alle ophelderingen en inlichtingen te vragen die hij nodig acht, alle verificaties te verrichten die hij nodig acht, van de syndicus te eisen dat hij aan derden de bevestiging vraagt van de vorderingen op, de schulden tegenover of andere betrekkingen met de VME, …

– De mogelijkheid van de Commissaris om vanuit zijn hoedanigheid ook een BAV te kunnen bijeenroepen wanneer hij belangrijke onregelmatigheden vaststelt in het financieel beheer van de Syndicus of in de door de Syndicus gevoerde boekhouding.

Los van dit alles is het evident dat de Commissaris een goede kennis moet hebben van boekhouding en financieel management, daarbij minstens een elementaire kennis van de Wet op de Appartementsmede-eigendom en aanverwante wetgeving.

Deze modaliteiten worden opgenomen in het Reglement van Interne Orde.

lebragard Vraag beantwoord december 24, 2022
You are viewing 1 out of 5 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link