fbpx

Statuut wijziging?

Word je eigen syndicus

414 keren bekekenStatuten

Beste,

 

Als in de basisakte explicite staat dat iets niet mag, moeten we dan spreken over statuutwijziging als er eigenaars van dat niet mogen wel mogen willen maken, en met welke meerderheid moet dat gebeuren?

 

Vriendelijke groet

(mijn vorige vraag beter gesteld)

Beste,

Als in de statuten, dus de basisakte, staat dat iets niet toegelaten is, of enkel voorbehouden aan een bepaald pand, en meerdere eigenaars willen deze bepalingen wijzigen, spreken we dan over een statuutwijziging, en zo ja, met welke meerderheid moet dat geschieden: unaniem, 4/5; 3/4;2/3 of 50% + één aandeel?

Vriendelijke groet

Geachte

 

Een wijziging van statuten is mogelijk inderdaad. Afhankelijk van de plek waar de clausule staat, is een gekwalificeerde meerderheid vereist voor de gevraagde wijziging :

  • meerderheid van 2/3 van de stemmen :
    a) over iedere wijziging van de statuten voor zover zij slechts het genot, het gebruik of het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten betreft, onverminderd artikel 577-4, § 1/1;
  • meerderheid van vier vijfden van de stemmen :
    a) over iedere andere wijziging van de statuten, daarin begrepen de wijziging van de verdeling van de lasten van de mede-eigendom;
    b) over de wijziging van de statuten in functie van artikel 577-3, vierde lid;
  • Er wordt met eenparigheid van stemmen van alle mede-eigenaars beslist over elke wijziging van verdeling van de aandelen van de mede-eigendom.

Kunt u zo verder  ?

Astrid CLABOTS

CLABOTS

Beste Astrid CLABOTS,

 

Bedankt voor het antwoord.

Een bijkomende vraag:  als dat gebruik van gemeenschappelijke delen gaat over commerciële doeleinden van een pand, gaat die slechts 2/3 van de stemmen dan ook op?

 

vriendelijke groet

Beste,

 

Kun je een punt dat goedgekeurd of afgekeurd werd op de vergadering, de volgende vergadering opnieuw op de agenda zetten?

 

Vriendelijke groet

Beste Astrid CLABOTS,

Ik krijg tegenstrijdige antwoorden.  Om de zakelijke belangen van een pand te wijzigen, toekennen of  wegnemen, (in ons geval de toekenning aan een pand om reclame te mogen maken op en aan de gemeenschappelijke delen, terwijl de basisakte uitdrukkelijk zegt dat dat pand die rechten niet heeft) daarvoor is volgens een andere bron 4/5 van de aandelen vereist, zie helemaal onderaan de tekst die ik hier gekopieerd heb.

Graag uw commentaar. Alvast met dank.

 

Burgerlijk Wetboek:
Art. 577-7.<Ingevoegd bij W 1994-06-30/34, art. 2; Inwerkingtreding : 01-08-1995> § 1. [1 De algemene vergadering beslist :]1
1° bij meerderheid van [2 twee derde]2 van de stemmen :
a) over iedere wijziging van de statuten voor zover zij slechts het genot, het gebruik of het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten betreft [2 , onverminderd artikel 577-4, § 1/1]2;
b) [2 over alle werken betreffende de gemene delen, met uitzondering van de wettelijk opgelegde werken en de werken tot behoud van het goed en daden van voorlopig beheer, waartoe kan worden besloten bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars, onverminderd artikel 577-8, § 4, 4° ;]2
c) [2 …]2
[1 d) over het bedrag van de opdrachten en contracten vanaf hetwelk mededinging verplicht is, behalve voor de in artikel 577-8, § 4, 4°, bedoelde daden;]1
[1 e) mits bijzondere motivering, over de werken aan bepaalde privatieve delen, die, om economische of technische redenen, zullen worden uitgevoerd door de vereniging van mede-eigenaars.
Deze beslissing wijzigt geenszins de verdeling van de kosten voor deze werken over de mede-eigenaars.]1
2° bij meerderheid van vier vijfden van de stemmen :
a) over iedere andere wijziging van de statuten, daarin begrepen de wijziging van de verdeling van de lasten van de medeëigendom;
b) over de wijziging van de bestemming van het onroerend goed of van een deel daarvan;
c) over de heropbouw van het onroerend goed of de herstelling van het beschadigd gedeelte in geval van gedeeltelijke vernietiging;
d) over iedere verkrijging van nieuwe onroerende goederen bestemd om gemeenschappelijk te worden;
e) over alle daden van beschikking van gemeenschappelijke onroerende goederen [2 dit omvat ook de wijziging van de zakelijke gebruiksrechten ten voordele van één mede-eigenaar op de gemene delen, op voorwaarde dat dit gemotiveerd wordt door het rechtmatig belang van de vereniging van mede-eigenaars, in voorkomend geval, tegen betaling van een vergoeding in verhouding tot de schade die zulks mocht veroorzaken]2;

Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This