fbpx

Kan een syndicus na zijn ontslag met ingang datum eerstvolgende AV nog agendapunten behandelen ?

Word je eigen syndicus

778 keren bekekenAlgemene Vergaderingontslag syndicus

Beste,

De syndicus heeft een 4-tal maanden terug zijn schriftelijk ontslag gegeven waarbij hij uitdrukkelijk aangaf dat zijn mandaat zal eindigen op de datum van de eerstvolgende AV na 30 juni 2021 (cf. art. 54 en art. 56 wet van 20 december 2020).  De syndicus deelde geen overgangsbepaling mee vanaf de datum van de AV.

De datum van de jaarlijkse AV die normaliter in maart doorgaat, werd aldus uitgesteld tot na de zomer door de Corona maatregelen.

Thans heeft de syndicus bericht dat er voor de jaarlijkse AV in de komende weken een uitnodiging met de dagorde voor een 20-tal te behandelen agendapunten zal verstuurd worden.

De ontslagnemende syndicus kan m.i. vanaf de datum van zijn ontslag (datum AV) geen rechtshandelingen meer verrichten in naam en voor rekening van de VME en bijgevolg de agendapunten niet meer behandelen aangezien hij de beslissingen van de algemene vergadering dient uit te voeren (art. 577-8, §4, 3° B.W.) en reeds ontslag heeft genomen met ingang datum AV zonder overgangsbepaling.

Mijn inziens kan de dagorde in casu slechts één agendapunt bevatten, m.n. ‘ontslag van de huidige syndicus en benoeming van een nieuwe syndicus’.

Na het volbrengen van deze eenvoudige procedure zal de nieuwe syndicus na ontvangst van alle documenten zijn taak opnemen en m.i. daarna een (bijzondere) algemene vergadering bijeenroepen zodoende o.a. de agendapunten die voorzien waren op dagorde AV te kunnen behandelen.

Vraag beantwoord

De syndicus blijft zijn volle bevoegheid houden tot op het ogenblik van zijn ontslag door de vergadering.

Eerste vraag wordt of zijn ontslag een agendapunt zal zijn.

Zoals wij het begrijpen plant uw syndicus nu zijn ontslag vast te leggen op het einde van de vergadering, na het opstellen van de notulen. Eigenlijk eerbaar.

 

De goedgekeurde agendapunten zullen moeten afgewerkt worden door de volgende syndicus.

(De vergadering behoudt de vrijheid om bij alle voorgestelde agendapunten tegen te stemmen).

Woorden spelen:

 

De syndicus legt de bewoordingen van de agendapunten vast, tenzij:

B.W. Art. 577-6 § 4 (wetgeving versie 2018)

Interessant wordt nu of de syndicus, al dan niet, in de bijeenroeping de door u, al dan niet, aangewezen kandidaat-syndici nominatief opneemt.

Is dit niet het geval dan kan men, zodra men in het bezit bent van de behoorlijk gehandtekende notulen met daarin het ontslag van de syndicus, de procedure:

B.W. Art. 577-6 § 3 (laatste alinea) (versie wetgeving 2018)

starten.

Vergeet niet uw bankier te contacteren.

 

Vraag beantwoord
You are viewing 1 out of 7 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This