Bewarende maatregelen

Word je eigen syndicus

337 keren bekekenUitvoering van Werken

Tuinonderhoud, valt dit onder bewarende maatregelen?

lebragard Vraag beantwoord december 1, 2022

Inderdaad zoals dilbeccha1 aangeeft is de term “bewarende maatregelen” voor interpretatie vatbaar…..

Bewarende maatregelen = daden van behoud en daden van voorlopig beheer ? en dringende en noodzakelijke (herstel) werken…?

Elke mede-eigenaar kan wettelijk :

  Art. 3.72. Behoud en voorlopig beheer
  Daden tot behoud en daden van voorlopig beheer van het goed kan een mede-eigenaar verrichten zonder dat hij hiervoor de instemming van de andere mede-eigenaars nodig heeft.
Hij kan ook daden van beschikking stellen, in geval van noodzakelijkheid indien het gaat om goederen die vatbaar zijn voor bederf of die onderhevig zijn aan snelle waardevermindering. Degene die de handeling heeft gesteld, moet hiervan onverwijld kennis geven aan de anderen.

Het onderscheid tussen daden van behoud en daden van voorlopig beheer is in de praktijk niet erg duidelijk.

Het Hof van Cassatie geeft er de volgende  definitie aan:

“daden  van  behoud  en  voorlopig  beheer  zijn  handelingen  die  ertoe  strekken de zaak of haar vruchten tegen plotse of voorbijgaande nadelen of gebeurtenissen te  beschermen  of  plotse  of  voorbijgaande  voordelen  van  de  zaak  niet  te  laten voorbijgaan ”

maw: In principe zijn daden van voorlopig beheer aile rechtshandelingen die de medeeigenaars niet schaden door hen te verbinden of te verarmen. Daden van behoud zijn daden die tot doel hebben een dringend verlies te voorkomen. Meer algemeen gaat het om daden die de toekomst niet of slechts in geringe mate belasten.

Anders is het de bevoegdheid van de syndicus en kan/moet deze :

  § 5. Ongeacht de bevoegdheid die hem door het reglement van interne orde wordt toegekend, heeft de syndicus tot opdracht:
1° de beslissingen die de algemene vergadering heeft genomen, uit te voeren en te laten uitvoeren;
 2° alle bewarende maatregelen te treffen en alle daden van voorlopig beheer te stellen;

Wat zijn bewarende maatregelen mbt. dringende en noodzakelijke werken waar de syndicus mag/moet beslissen ?

Antwoord : arrest hof van Cassatie van 12 mei 2016 : Werken zijn dringend en noodzakelijk wanneer de gebrekkige toestand van die aard is om schade te berokkenen aan andere onderdelen van het gebouw , zelfs privatieve delen of een bedreiging vormt voor de veiligheid van de bewoners of bezoekers en dat de herstellingswerken aldus dringend en noodzakelijk zijn.

De perceptie blijft….tuinonderhoud = bewarende maatregel ? men moet dit plaatsen in de context….daden van behoud en voorlopig beheer.

lebragard Vraag beantwoord december 1, 2022
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link