Word je eigen syndicus

Algemene Vergadering of bijeenkomst van mede-eigenaars ?

0

Geachte,

VME heeft minder dan 20 appartementen .
VME heeft toch een RVME bestaande uit commissaris en drie raadsleden..
Syndicus is mede-eigenaar en reeds drie jaar in funktie.
Er heerst het derde jaar niet langer de beste verstandhouding tussen raad en syndicus
AV vergadering wordt voorbereid door syndicus die ALLE door de raad en ME’s geformuleerde punten agendeert.
De raadsleden geven overdreven hoog aantal agendapunten door aan syndicus; stellen ALLES in vraag in die agendapunten (vragen alle kontrakten op , hebben op praktisch alle kontrakten opmerkingen, eisen herrekening door syndicus van vorige jaren opgevraagde en in vorige AV’s goedgekeurde bijdragen aan het reservefonds………)
Overladen agenda wordt zoals wettelijk voorgeschreven door syndicus tijdig ter kennis gebracht van ME’s.Deze agenda bevatte o.a. een item “ Rechtsvorderingen en Achterstallen”.

Syndicus-mede-eigenaar deelt – gezien hoger genoemde gang van zaken welke duidelijk wijzen naar gebrek aan verder vertrouwen – 10 dagen voor AV zijn ontslag mee aan alle mede-eigenaars en geeft verder verloop in handen van de raadsleden.
Die besluiten om AV zonder wettelijke vertegenwoordiger van VME te laten doorgaan en zenden een gereduceerde herwerkte agenda naar ME’s en schrappen item “Achterstallen “ en veel ridicule agendapunten.
Aanwezigheidslijst wordt bij begin van vergadering ondertekend door ME’s.
Niemand wil de rol van voorzitter van de vergadering op zich nemen. Na enkele minuten wordt volgens reglement van mede-eigendom de ME met het hoogste aantal aandelen gevraagd om voorzitter van de vergadering te zijn. Betreffende ME blijft weigeren.
Commissaris der rekeningen welke een achterstal heeft voor de reservefondsbijdragen 2017 en 2018 - neemt dan het iniatief en benoemt zich voorziiter van de vergadering.
Hij duidt de overige drie raadsleden aan als stemopnemer , aanbrenger van de agenapunten en secretaris. De drie raadsleden aanvaarden die taken.
De door de raad opgestelde agenda wordt behandeld ; er wordt over verschillende punten gestemd.
Het verslag van de commissaris bevat verschillende opmerkingen ivm het gevoerde financieel beleid maar onderstreept de korrektheid van de door de syndicus aan hem overhandigde details ivm de geboekte inkomende fakturen en gerapporteerde cijfers.
Er wordt een datum vastgelegd van een te houden BAV ter verkiezing van (nieuwe) syndicus en commissaris.
Op het einde van de vergadering worden onleesbare notities van het vierde raadslid door ME’s getekend zonder deze notities te lezen.
Dit is het einde van de vergadering.

Graag had ik uw zienswijze en beoordeling gekend ivm de wettelijkheid van deze gang van zaken.
Maw is deze vergadering een Algemene Vergadering of een vrijblijvende bijeenkomst van ME’s welke hebben gepraat en overlegd zonder enige bindende legale kracht?
Hebben de notulen – opgesteld door vierde raadslid volgens een door de raad (en niet door de syndicus) herziene agenda – een legaal bindend karakter en zijn ze dus tegensprekelijk afdwingbaar bij de rechter.

Wat is uw advies ivm verdere stappen?

Hoogachtend,
Appkap

Categorie: | Sleutelwoorden:
gevraagd Februari 12, 2019

10 Antwoorden

0

B.W. Art. 577-6 § 2

 

De syndicus heeft het initiatiefrecht aangaande vergaderingen en legt de  agenda (§ 3) vast.

 

Het is dan ook deze agenda die in de vergadering volledig moet behandeld worden.

 

 

 

Handboek voor professioneel of voor zelfbestuur van de vereniging van mede-eigenaars : praktische gids voor de syndicus

Roland Timmermans Uitgeverij Kluwer

ISBN9789046547465

 

 

Blz. 223

 

Onafgewerkte dagorde geheel opnieuw behandelen

 

  1.  Van de onvolledige algemene vergadering is te onderscheiden een algemene vergadering, die er niet toe komt de volledige dagorde af te werken.

Dit doet zich voor hetzij omdat de agenda te veel punten bevatte hetzij omdat de leden te veel in discussie traden hetzij besluiteloos bleven.

 

Wanneer de algemene vergadering haar agenda niet volledig afgewerkt heeft, kan de syndicus het restant van de agenda niet verder laten behandelen op een tweede vergadering.

 

De agenda is één en onsplitsbaar en dient op één vergadering te worden afgehandeld.

 

 

0

 

Heeft de syndicus zijn ontslag gegeven met ingang van …. of onmiddellijk?

Staan in basisakte of syndicuscontract regels betreffende het ontslag?

 

Normaal is het de syndicus die instaat voor de notulen van de vergadering.

 

B.W. Art. 577-6 § 12

 

Hebt u de zogezegde notulen ondertussen ontvangen?

 

 

 

 

0

Heeft de syndicus zijn ontslag gegeven met ingang van …. of onmiddellijk?

Staan in basisakte of syndicuscontract regels betreffende het ontslag?

 

Normaal is het de syndicus die instaat voor de notulen van de vergadering.

 

B.W. Art. 577-6 § 12

 

Hebt u de zogezegde notulen ondertussen ontvangen?

 

U bent nu zonder syndicus,

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2018/07/02_1.pdf

blz. 53508 Art. 166 3 ° biedt nu de mogelijkheid zelf een syndicus aan te duiden zonder, zoals vroeger, via de rechter te gaan.

 

Hopelijk maakt de RvME van de bijeenroeping en agenda geen zooitje.

 

0

Vraag in een brief aan de RvME, kopie aan de andere ME’s, dat zij rekening houden met de verplichting in :

 

B.W. Art. 577-8 § 4 13 °

 

m.a.w. dat zij de BAV de keuze tussen 2 of meer kandidaat-syndici voorleggen.

 

B.W. Art. 577-6 § 3

 

Vraag vooraf inzage in de syndicuscontracten.

 

0

http://blog.smartsyndic.be/qa/aanstellen-nieuwe-syndicus/

0

Geachte,

Dank voor uw reactie.

Het ontslag van de syndicus was onmiddellijk ingaande een tiental dagen voor de geplande AV van 11/02/2019 .
U verwijst naar mij bekende artikelen van het BW .
Er is op dit ogenblik 13/02 09.00 uur nog geen verslag van de vergadering.

Toch had ik graag uw advies gekend of de uitslagen van de gestemde agendapunten - welke de raad formuleeerden en niet de syndicus - als wettelijk bindend zijn of vermits het slechts een bijeenkomst was en dus vrijblijvend zijn.
Maw was het een AV en is het nog niet gepubliceerde verslag te beschouwen als notulen van een AV of als de samenvatting van een bijeenkomst zonder legaal bindende kracht?

Groeten.
Appkap

0

Geachte

Tegenstelbaar is datgene wat tot stand gekomen is overeenkomstig de appartementswet.

Uw vraag is complex, maar mijn aanvoelen is dat hier bij lezing van stukken in ernstige mate schoon schip kan worden gemaakt... Ik raad bij dergelijke chaos altijd aan om des te meer en zeer stipt op de toepassing van de wet terug te vallen. DAt kunt u als individu bijvoorbeeld door doordachte agendapunten aan te brengen.

Astrid CLABOTS

CLABOTS

0

Wij zouden u aanraden zelf een verslag te maken van deze bijeenkomst.

De zogezegde notulen zullen toch nooit verspreid worden.

 

Dit verslag kan van belang zijn bij latere juridische betwistingen.

 

Uw vraag zelf kan als basis dienen, zij moet enkel aangevuld door datum, namen van de personen en zo mogelijk vermelding van alle aanwezigen.

 

Wel is het van belang dat u het verslag een soort van ”vaste datum” geeft, m.a.w. dat u het geloofwaardig maakt dat het nu werd opgemaakt.

 

U kan dit doen door het als e-mail te versturen aan de betrokkenen en/of aan een buitenstaander(s) (advocaat?)

 

https://www.elfri.be/artikel/vaste-dagtekening

https://www.elfri.be/rechtspraak/e-mail-zonder-vaste-datum

 

0

Geachte ,

Ondertussen werd het verslag van de bijeenkomst verdeeld naar de aanwezigen.
Het verslag werd opgesteld door een raadslid welke de rol van secretaris vervulde op de meeting .
Het verloop van de vergadering - waarvan ik zoals u in mijn vraagstelling hebt kunnen lezen - de wettelijkheid betwist gezien de aangehaalde feiten zoals beschreven - heeft nu mijn inziens nog een bijkomend argument van onwettigheid ivm het gevoerde voorzitterschap.

De bijeenkomst werd voorgezeten door een raadslid die GEEN EIGENAAR is.

Moet een raadslid niet een mede-eigenaar zijn ?
Het feit dat betrokken raadslid een volmacht had geeft hem mijn inziens volgens de nieuwe appartementswet NIET het recht om als voorzitter van de vergadering op te treden.

Het verslag dat doorgaat voor de NOTULEN vermeldt inderdaad dat betrokken raadslid voorzitter was en die dus onwettig die dag werd aangesteld om de bijeenkomst te leiden.

Is het feit van een niet korrekt voorzitterschap voldoende sterk om gans de vergadering als onwettig door de rechter te laten verklaren?

Met dank voor uw antwoord.
Appkap

0

Burgerlijk recht is geen strafrecht.

 

Een vormfout volstaat niet om een vergadering ongeldig te verklaren, alhoewel gezien in de door u geschetste context…

 

Door andere auteurs werd op deze site reeds betoogd dat u enkel kans op slagen hebt een vergadering ongeldig te laten verklaren door de rechter, indien u kan bewijzen dat u ingevolge de besluitvorming in de AV een persoonlijk nadeel gaat lijden/lijdt.

 

 

http://blog.smartsyndic.be/qa/notulen-av/

 

http://blog.smartsyndic.be/qa/syndicus-2-2/ - answer-32741

 

 

 

U zal niet kunnen buiten een advies van een advocaat gespecialiseerd in mede-eigendom.

 

Maak een kosten-batenanalyse op, mocht u verdere juridische stappen overwegen.

 

Ook :

http://blog.smartsyndic.be/qa/notulen-av-niet-ondertekend/

https://www.elfri.be/artikel/vormvoorwaarden-proces-verbaal-algemene-vergadering-mede-eigendom

(laatste antwoord)

http://blog.smartsyndic.be/qa/stemming-door-handopsteking-op-algemene-vergadering/

(voorlaatste antwoord)

Als u deze informatie interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren met tips en weetjes over wat kan en niet in uw mede-eigendom (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Uw Antwoord

Voordat u op "Inzenden" klikt: Conform de gebruiksvoorwaarden van dit forum, er mogen geen namen van organisaties, persoonsnamen of andere persoonlijke gegevens vermeld worden in antwoorden of vragen. Controleer dit voordat u op "Inzenden" klikt.

  • 12345678910
Share This